Search Documents

Filters

96 total results

 1. 51

  LetterT-S 8J19.29

  Letter from Yosef, in Tripoli, Libya, to his mother, probably in Fustat. Although the address reads "from your son Yosef," the letter is written in …

  1. בשמ רח
  2. כתאבי אטאל בקאך ואדאם ליך א[
  3. ען סלאמה ונעמה מתואתרה ואל[
  4. למא לם יצל אליך מני כתאב וקד ע[
  5. ראית לך מד כרגת מן ענדך //כתאב// ותלומיני [
  6. באחואל א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterENA 2738.37

  Petition in Judaeo-Arabic from Yaʿqūb b. Abū l-Yaman to the Nagid. The writer was sick for 8 months and is hiding at home because of …

  Recto:

  1. עבדהא יעקוב
  2. בן אבו אלימן
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל׳
  4. קד עלם אללה תע מא עבד הדרת
  5. הנגידות תכון משרתה לנצח //עליה// וינהי
  6. אלי סאמיהא חאלה ופק…

  Recto

  Your slave Yaʿqūb 

  b. Abuʾl-Yumn 

  ln (your name, O Mercifu)l

  "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep him…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 3. 53

  LetterT-S 8J14.4 + T-S 6J6.1

  Letter from a woman, unknown location, to her brother Yūsuf b. Makārim the cantor and dyer, in Bilbays. In Judaeo-Arabic with the address in both …

  T-S 6J6.1

  1. כתאבי אלא אלאך אלעזיז אטאל אלאה בקאה ואדאם
  2. עזה ונעמאה ומן אלתופיק לא אכלאה גמע אלאה ביננא
  3. עלא {א}סר חאל ואלדי תריד עלמה אן קד וצל{נ}י כתאב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 8J28.7

  Recto: Letter in which a teacher complains about an unruly pupil. "Whenever I beat him, I do so excessively; but as soon as I begin, …

  1. צפרך טב ובריך אעלם בה
  2. אלמולי באן קד גלבת פי תרביה הדא
  3. אלצגיר אבו מנצור פלעל אן תקדר
  4. עלי מסאעדתי פיה פאנני אנה
  5. אדא צרבתה אסרף פי צרבה ואנה
  6. אדא צרבתה …

  Verso

  A good and blessed morning! I have to inform you, my lord, that I have not been successful in educating this boy, Abū Manṣūr. Perhaps you can h…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 13J17.21

  Letter probably from Shemuel b. Daniel b. ʿAzarya (the eldest brother of David b. Daniel). Describing his grief over his father's death. Dating: 1062 CE …

  1. . . . . . . . ן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. וישע שגור וטוב דגור וע . ן בגור …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterBodl. MS heb. d 76/65

  Letter from Suhayl, in an unknown location, to his wife Umm Wuhayb and to his son, in Fustat. He asks in the most urgent terms …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי תרידו עלמה אנני משתאק אליכם
  3. ואלי אכבארכם ואריד מנכם סאעה
  4. וקופך עלי הדה אלאחרף תקול לואלדתך
  5. לא תקעד סאעה ואחדה ען אלמגי פאן
  6. ואלדך…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 65 recto
  • 65 verso
  View document details
 7. 57

  LetterENA NS 6.24

  Letter by the son of the judge (dayyan) of Minyat Zifta to a certain Peraḥya, requesting his intercession with a certain sayyidnā David. Dating: If …

  1. ו.נת[. . . . . . . . . . . מא לא
  2. יליק דכרהא מן אל[.]חה ואלשתימה
  3. ואלעתב ליש [. .] מא סתר עליה פי אמר
  4. אלנקה אלדי כאן אכרגהא ואלדי עליה
  5. ויהדדה בעלי אלד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 8. 58

  LetterENA NS I.85

  Letter from Saʿīd, in Alexandria, to his brother Bū l-Majd Meir b. Yakhin the cantor, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Rudimentary hand and phonetic spellings throughout, …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 9. 59

  LetterT-S 13J18.4

  Business letter from Seʿadya b. Avraham b. Sasson of Alexandria to his relative Ṣedaqa b. Ṣemaḥ of Fustat, a maker of Sūsiyāt textiles. Seʿadya opens …

  1. לו דהבת אצף מא ענדי מן אלשוק אלי מואליי אלאכוה למא וסע
  2. כתאב וכנת סאכן אלנפס בתואתר כתבכם פלמא אנקטעת
  3. אנזעגת לתגויזי אלמרץ ומא סואה אללה תעאלי יכפינא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  LetterT-S 13J20.22

  Letter from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In the …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אן אשרח לך יא אכי וסידי ואתירי ומולאי מא חאלנא מן אלוחשה
  3. לפראק חצרתך אלכרימה ל[מא] וסע דלך ביאן ולא חמלתה מכאתבה ואלי
  4. אלכאלק …

  Recto

  1. In your name, O merciful one

  2. If I were to begin to elaborate for you, my brother, my lord and favored one, and he who [...] those longings …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  LetterT-S 16.278

  Letter from a husband, probably a merchant belonging to the elite, to his wife of a second marriage. In Judaeo-Arabic. He expresses his yearning and …

  Recto

  1. ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. הנכבד והנורא וממא [תרידי עלמה אנני
  3. אלאן עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה בעד מקאסאת
  4. אמראץ מכת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 13. 63

  LetterT-S 8J17.7

  Letter sent to Abū l-Barakāt Ibn Shalīda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer calls the addressee 'my uncle' (ʿammī). The purpose of this letter is …

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי אעלם בה חצרתה אן וצל אלי ענדי אלחזאן אבו סחק ודכר לי אנך
  3. פי חאל אן צעב מן אלוגע וקלי (=וקאל לי) פי גמלה חדיתה אנך קלת לה
  4. א]נני מא . ק .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 10J24.4

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The letter contains information about trade in silk …

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. לו דהבת אצף לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד אלנביל
  3. אלפאצל אטאל אללה בקאהא ואדאם תא[יי]דהא ועלאהא
  4. וסמוהא וארתקאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  LetterAIU VII.A.18

  Letter from a man entitled “segan ha-yeshiva” to Aharon the Cantor. Dating: Possibly ca. 1035 CE, based on Goitein identification of the addressee with Aharon …

  Recto:

  1. סגן הישיבה
  2. מ׳ר׳ אהרן החזן תשא ברכה ושלום
  3. נאלני מרץ צעב ואנא אלי אלאן פי בקיתה
  4. מא אקדר אנהץ ואללה גל וע׳ אלמחמוד
  5. ברוך גומל לחייבים טובות ומע ד…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 16. 66

  LetterT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 17. 67

  LetterT-S 8J13.3 + T-S NS J250

  Letter fragment in the hand of Yiṣḥaq ha-Levi Nisaburi about his cost in an affair concerning Abu Sa‘id Makhlūf al-Nafusi. (Information from Goitein's index cards; …

  Recto of T-S NS J250:

  1. כאן תאכרהם . . . ף חאלהם קל . . . . . . . .
  2. אליום . ף ס׳ יום חתי //מא// תצרפת גיר פי הדה אל . מן
  3. ומא כתבת הדה אלכתאב אלא בכלפת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  LetterENA NS 48.6

  Letter of a woman, who was seriously ill, requesting her sister to provide her younger daughter with a proper education. Concerning the illness: "This is …

  1. אעלמך יאסתי יאכתי געלני אללה פדאך
  2. אנני קד וקעת פי מרץ צעב בעיד אלכלאץ
  3. מנה והודא ארי מנאמאת מקארבה
  4. לרוחי תדל עלי אלהלאך יאסתי אכבר
  5. וציתי ענדך אן קצא …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 19. 69

  LetterMoss. Ia,23

  Letter of condolence from a certain Yaʿaqov to Eliyyahu the Judge ("wherever he is"). Dating: Early 13th century. In Judaeo-Arabic and Hebrew. The orthography, including …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 12.234

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, probably in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the …

  1. . . . . . קד על]ם סובחאנה כתרה שוקי אלי הדרת כגק
  2. מרנו ורבנו] נתן הכהן החכם והנבון ישמרו שומר יש[ראל
  3. ויעזרו וכאנת רקעתה קד [[וס]] וצלתני קדים ות . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 12.372

  Letter from Yūsuf b. Faraḥ al-Qābisī, in Alexandria, to his nephew Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: September 6, …

  1. יולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכאן לך ומעך ולי וחאפץ
  2. (מן אלאסכנד)ריה לי' בקין מן אלול כתמה אללה עליך יולדי באלכיר וערפך
  3. .....כתא)בי א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  LetterBodl. MS heb. d 75/13

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen, in Fustat, to his father ʿEli b. Avraham ha-Kohen, in Banyas/Dan. Dating: May 28, 1112. The son and father …

  Recto:

  1. בשמך רחמ
  2. כתאבי א[ליך] יאואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ונעמך פי חאל סלאמה ועפיה ונעמה ושוק שדיד גמע
  4. אללה ביננא קר[י]בא עלי אסר חא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 13 recto
  • 13 verso
  View document details
 23. 73

  LetterMoss. IIIa,11

  Letter from Yaʿaqov b. Salmān al-Ḥarīrī, in Alexandria, to his mother and father, in Qayrawān. Dating: ca. 1050 CE. The address bears the name of …

  recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. כתאבי יאואלדתי אלעזיזה עלי אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא

  3. מן אלסכנדריה סלך איאר ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  LetterT-S 10J12.1

  Letter from a physician to his uncle. Tells the writer's sad story, which involved the death of his beloved wife, an unfortunate second marriage, and …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי ואלדי ואעז אלכלק עלי והו ענדי אלואלד עוץ אלואלד //חתי//
  3. אן מא מנהא וקת מן אלאוקאת יבלגני מנך תדכאר אלא וכאני
  4. ראית וגהך פאלל…

  Recto

  1. In (Your) Name, Merci(ful),

  2. My letter to my father, dearest to me of all people. You are to me the father substituting for (my) father to t…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 75

  LetterT-S 8J17.3

  Letter from Bū l-Faraj to Umm Yūsuf the mother-in-law of Bayān al-Bukhtaj ('the cooked,' from Middle Persian pokhtag), sent via Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. …

  1. יתפצל ר אליה יקרא הדה אלבטאקה עלי אם יוסף חמאת אלשיך ביאן
  2. אלבכתג ולא יעיקהא סאעה ובלגני מרצהא פלא תפווה בהדה אלמצוה
  3. כלאף אלחצרה הקבה יגעלהא לשם ולתה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 76

  LetterENA NS 19.31

  Letter from Mevorakh b. Natan to Thiqat al-Mulk. In Judaeo-Arabic. Mevorakh describes his financial difficulties and asks for help obtaining wheat. He complains that al-Shaykh …

  1. בשמ רחמ ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
  2. ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים
  3. ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדיך
  4. לם יכף נסאל אלמולא אלואלד אלאגל תקה אלמלוך…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  • 1
  View document details
 27. 77

  LetterT-S 12.30 + JRL SERIES B 2367

  Fragment of a letter composed circa 1236 CE by Abu l-Ḥasan Yedutun b. Abu Sahl Levi, at one time the cantor of the Palestinian synagogue …

  T-S 12.30, recto:

  1. תופא ואלדנא מר ורב לוי החב{ר} זל פי יום אלאתנין כד מן תשרי שנת אתק[כג לשט׳
  2. אלמואפקה לשנת דתתקעב ליצירה והי אליג׳ מן מחזור רסב ותם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 13J19.13

  Letter from Yeḥezqel b. Netanel, in Qalyūb or Fustat/Cairo, to his brother Ḥalfon b. Netanel, probably in Alexandria. Dating: November 17, 1140 CE. In Judaeo-Arabic. …

  1. פארקת מולאי ואכי ומן געלת פדאה ואנא
  2. משגול אלקלב כיף מכנתה מן אלאנחדאר פי
  3. מר̇ץ וחדה וליס מעה לא ראכב ולא תאגר
  4. וכאן לה כטר ע̇צים ה̇ק ב̇ר הוא יעקב דלך

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  LetterENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלשמל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 30. 80

  LetterT-S 10J17.9

  Letter from Yeshūʿa ha-Kohen b. Avraham ha-Galili, in Shubra Damsīs, to Efrayim b. Meshullam (judge, active 1142–54). Dated: 1142 CE (month of Av). The writer …

  1. בשמ ר]חמ
  2. ערף] אלקדים סבחאנה מא ענדי מן שגל
  3. אלקלב ו]אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה רב
  4. . . . . . . ] מרי ורבי אפרים השר הנכבד החכם
  5. . . . . . . ] התלמיד המופ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  LetterT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterENA 2738.23

  Two letters. (a) Letter from Yaʿaqov b. Yosef [..]ān al-Barqī to Shemarya b. Shemuel. He decribes the difficult winter they have had, not to mention …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 33. 83

  LetterT-S NS 329.999

  Letter from an unknown writer, probably in Qūṣ, to an unknown addressee, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century, but this is a …

  1. ]ך פיה[
  2. ] פארקה כדמה אלמולי ואללה
  3. אלעטים מא יחסן אלממלוך או יצף בעד
  4. מא יגדה מן אלשוק ואלוחשה אלי מלאזמה
  5. כדמה מולאה פאללה תע יקרב גמע שמל
  6. אלממלוך בכד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 34. 84

  LetterT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  Legal documentT-S 8J14.2

  Letter in the hand of Shelomo b. Eliyyahu to Ḥisday ha-Nasi (a Qaraite communal leader) concerning a husband who wishes to divorce the wife he …

  1. יקבל אלארץ אללה תע אמאם מ הדרת מעלת יקרת צפירת
  2. תפארת מרנו ורבנו אדוננו נשיאנו מלכא חסדאי הנשיא הגדול ראש
  3. כל גליות בית ישראל ירום ונשא וגבה מאד וינהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 86

  LetterENA NS I.78

  Letter from Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Alexandria, to Abū Bishr Azhar b. Manṣūr (aka Avraham), in Fustat, ca. 1075. Mentions a shipment of …

  recto

  1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עלאה וכב[ת]

  2. עדוה עדה גואבא ען כתבה אלואצלה אגבתה ען כל פצל פיה[א ואמא]

  3. מא דכרה מן קבצ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 37. 87

  LetterBodl. MS heb. b 11/7

  Letter from an older Maghribī traveler, in Alexandria, to his cousin, somewhere in the Maghrib. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. Evidently this letter was …

  1. בשרח
  2. לו דהבת אצף נא ענדי מן אלארתיאח נחו מולאי אכי ובן דודי
  3. [[לם ת]] אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמת[ה]
  4. ונעמתה ות[מכינה וכ]בת אעדאה …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 7 recto
  View document details
 38. 88

  LetterT-S 12.293

  Letter from Sitt Dhahab, in an unknown location, to Abū Naṣr b. Karīm, in Qāʿat al-Fāḍil, Fustat. She refers to herself as his daughter. Goitein …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 39. 89

  LetterT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 40. 90

  LetterT-S Ar.18(1).130

  Letter from an unknown writer, probably in Alexandria, to Abū l-Khayr (?) b. Yūsuf, in Fustat, care of Abū l-Ḥasan al-Yahūdī al-Ṣā'igh in the market …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  Legal documentT-S AS 147.17

  Legal query in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi regarding a man who married a widow, then found in her a "hidden defect" from …

  1. אל
  2. מא יקול הדרת פי ראובן אגוז אמראה // ארמלה // ולקי פיהא עיב
  3. באטן [[תם]] וחצל לה מן דלך מרץ והו סעלוך ולם יכון
  4. מעה מא [י]תעשא בה אלא מן עניי ישראל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 92

  LetterF 1908.44i

  Letter from a man in Egypt to his brother or brother-in-law, an India trader in Aden. In Judaeo-Arabic. Frenkel identifies the writer's location as Alexandria, …

  Recto:

  1. בש רח
  2. כתאבי אליך יא אכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ועלאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע אללה ביננא
  4. עלי אסר חאל במנה וכפי לטפה א…

  3 Transcriptions

  Tags

  View document details
 43. 93

  LetterT-S 10J12.16

  Letter from a woman, in Fustat, to her son Abū l-Maḥāsin, in Funduq al-Qamra, Alexandria. Dictated to Abū Manṣūr. Likely belongs with T-S 10J19.26 (PGPID …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  LetterT-S NS J24b + T-S NS J24a

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Alexandria, to his brother, Avraham b. Natan ha-Sheviʿi (the seventh), in Cairo. Dating: …

  Recto

  1. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  2. שלום ממרומים כנחלי ימים וחסד ורחמים מלפני שוכן מעונים יחולו ויוכללו ויובלו
  3. על ראש כב' גד' קד' מר' ור' אברהם …

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  LetterENA 1822a.2

  Letter from Umm Abū ʿAlī, in the Rif, likely near Damīra, to her son Isḥāq, in Fustat. The latter may live with his aunt and …

  1. בשמ
  2. כתאבי אליך יא ולדי אלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. תאידך ועלאך ותמכינך וכבת אעדאך ומן חסן אלתופיק
  4. לא אכלאך ען חאל סלאמה ונעמה גמע אללה שמל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  View document details
 46. 96

  LetterT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ב…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details