Search Documents

Filters

337 total results

 1. 51

  LetterT-S 10J11.23

  Letter from Ismail b. Barhun al-Taharti in Mahdiyya to his brother, Abu al-Surur Ishaq b. Barhun, reporting what Tahir and his partner, who were the …

  1. אערף מולאי אלעריף אדאם אללה עזה ועלוה וסעאדה במא חל עלי
  2. וקד רגותך בעד אללה אלכרים אן תנצפני אולא מן מרכב בן אלאסכנדר
  3. ממא יעאמלוני בה בצאחבה טאהר ושר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 16.275 + Halper 412

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham b. Sahlan, Fustat, probably December 1028. Verso: Address in Arabic script, postscript in Judaeo-Arabic.

  א

  1. שלומות אח וידיד נפש יוש[פע]ון וברכות רבות אליהם יעמתון
  2. הצלחותיו תמיד יואמתון וכל משאלתיו ינתננון ולא

  יכלאון

  1. הוא כב גד קד מר ורב אברהם החבר אשר צ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • p. 1
  View document details
 3. 53

  LetterT-S 10J30.8

  Letter possibly from the ḥaver Yehoshuaʿ b. ʿEli, in Ramla, probably to Yehuda b. Seʿadya here called Rosh Kalla, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. …

  1. ]גם[
  2. ]כתבתים [
  3. ]שיר הלא[
  4. ] ואז אק[
  5. ] גבר ירא אל[
  6. ] בשאנן ותהלה [
  7. ]וקיבול חין ותפלה [
  8. ] הנכבד שר הבינות מ[בורך
  9. ]ת צור ברחמיו ידע[
  10. יא]ריך ימיו כעומס […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 13J29.9

  Letter from Isma'il b. Yosef b. Abī 'Aqaba, Palermo, to his maternal uncle Yosef b. 'Awkal and to his brothers. (PGP) Fragment of a letter …

  1. צחה
  2. מן אטראבלס ואתקאצית שי ממאלי ענד אלנאס ו[ ]ך תמן [
  3. חצל לך מן תמן אלפלפל פי אלמעאמלה מע אלדי אוביע לי תק רוב[
  4. כרג מן דאלך לספה וכרא דואב ושדאדין …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 10J18.18

  Letter from Daniel b. ʿAzarya probably to ʿEli b. ʿAmram, mentioning a realease valid in both Muslim and Jewish courts. A third person is asked …

  1. בשמך רחמ[נא
  2. קד ערף סידי אלחבר אל[מעולה] יברכהו אלהינו
  3. וישמרהו ויעזרהו וינצרהו מא גרי ביני
  4. וב[ינ]ה יום אלגמעה פי קצה בן מכתאר
  5. ואנה ועדני(?) אן אמרה ק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S AS 147.4

  Long fragment of a letter by a man who, among other things, discusses the learning of his son and expresses outrage that, despite an impeccable …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם
  2. נעמאה ומן תופיקה לא אכלאה תקדם לי כתאבך
  3. נסכתין דכרת פיה אנני מא כתבת לך אש צח לך
  4. ואש בעתה לך וקלת פי בעץ כלא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  LetterT-S 6J3.1

  Letter from Yeshua ha-Ḥaver b. Zabaga, who moved from Jerusalem to Fustat with his family, asking for help from the community in Fustat. He wote …

  1. שלום לה עצים וברכה להבשים
  2. ונחמה כפולה ומילוי כל שאילה
  3. ליקירינו מר ורב אברהם הכהן
  4. היקר ישמרו צורו ויהי עזרו
  5. בן רבנא יוסף נבע שואלים
  6. אנו מכבודך יקירינ…

  Recto

  1. May abundant greetings / and scented blessing /
  2. and double consolation / and fulfillment of every request /
  3. be bestowed upon our precious mast…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 58

  LetterCUL Or.1080 J170

  Letter from Nahray b. Nissim to Abu l-Khayr Musa b. Barhun, asking him, among other things, to retrieve his capitation tax receipt for the year …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי
  2. אלאסוא ענך ברחמתה מן [ ]ה אסרו חג [יגע]לה אללה
  3. כרוג עיד מבארך מימון וקצא חואיגנא כאן פארקתה
  4. עצים אסל אללה קרב אלאגתמ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 59

  LetterENA 2804.3

  Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon to Efrayim b. Shemarya, Fustat, 1025.

  1. ] בהצלחות אסומות עם עתרת שלום
  2. ] לעקור איבה: ולזרוע שלום
  3. ] משלה וכמוהם להכפילה לאוהב שלום
  4. ] בהוצל מכשר וברדף שלום
  5. ] ברצוי לרוב אחיו ודובר שלום
  6. ] אלימ…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 10. 60

  LetterENA 2804.18

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

  Recto

  1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
  2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
  3. וב[נועם] וחן וח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 11. 61

  LetterT-S 10J11.15

  Letter from the cantor Elazar ha-Hazzan b. Avraham to Mevorakh b. Saadya, before he became Nagid (thus, before 1078). Informing that three pieces of copper, …

  1. בשם ייי
  2. שלומות רבות וטובות מלובות ונעימות
  3. מטובות וחמלה וחנינה ורוח ורחמים והצלה
  4. ויושר פעולה ונועם משולה וברכות מלמעלה
  5. ושלומות //להכפילה// לשם ולתהיל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S 10J11.2

  Letter from 'Amram b. Moshe al-Barqi, sent via Alexandria, to Mevorakh b. Saadya (1094-1111) asking for assistance, which the recipient had already granted in the …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול: ותאמר שרה
  2. צחוק עשה לי אלהים כל ה[שו]מע יצחק לי תחת אבותיך
  3. יהיו בניך תשיתמו שרים בכל הארץ: לפני אדונינו סלר נו

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 63

  LetterT-S 10J11.28

  Letter opening in the handwriting of Avraham, son of the Gaon, to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat in Fustat, 11th century.

  1. שלום כגלי נהר פרת וישועות כבן פורת וישע מתעורר מבית
  2. לחם אפרת עם שאר כל האמוצים י[ה]יו נא נקבצים ומלוי כל
  3. חפצים ליקירנו וזקיננו וחשובנו כב קד מר ורב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 10J16.11

  Letter in calligraphic style from a community written by Sahlān b. Avraham. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

  1. . . . . . . . . . . . . ] תשוקתינו אל חזות תארו וש . . .
  2. והשתאותינו אל מרוצת טורי מחקרו גם התודעינו בכל
  3. עת שלומו ושלום כלל קהל מבצרו ושאילתינו ותפלת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  LetterT-S 10J19.19

  Letter from Efrayim b. Isma'il al-Jawhari, probably in Alexandria, to Yosef b. 'Awkal, in Fustat, ca. 1030. Mentions Palermo and Mahdiyya; ships of Ibn Daysūr …

  recto

  1. כתבת אטאל אללה ............ לה כלת מן סי[ון]
  2. והו ערבה עצרת דרך אללה מולאי אמתאלה ואעאדה עליה סנין כתירה
  3. וחבס חיותה עלינא כלנא ען חאל סלאמה ונע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  Legal documentHalper 336

  Record and validation of a deposition regarding a compound partly dedicated to the synagogues, ca. 1047. A deposition given by four witnesses, prominent persons, confrims …

  1. שהד אלשהוד אלמסמון פי הדא אלכתאב אנהם עאר[פין אן אלדאר]
  2. אלתי פי אלזקאק אלגיר נאפד אלמערוף בזקאק אלמסאכין אלדי [בקצר אלשמע]
  3. אלדי ב[פסט]אט מצר הי אלדא…

  Recto

  1.  The witnesses named in this deed testify that they know that the compound 

  2.  which is in the blind alley known as the Lane of the Poor in Q…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 17. 67

  Legal documentT-S 16.115

  Legal document: deathbed declaration, made by a woman whose name is not preserved. The upper part of the document is missing, but the reconstruction, as …

  1. ומילולה נכ[ונים ולשונה סדור ומתוקן בפיה ושומעת ומדברת והיא יודעת]
  2. לישא וליתן [ודעתה מיושבת עליה כהוגן לשאול ולהשיב לומר על הן הן]
  3. ועל לאו לאו כשאר […

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  Legal documentBodl. MS heb. a 3/37

  Deposition in the Jewish Court of Tyre, ca. 1028. The rent of a compound in Aleppo has been dedicated by its owner, Hilla b. Joseph, …

  1. לאבירי ארץ ואליה ברורי ברה ובלוליה גדודי גבע וגאוליה דובבי דעת ודוליה
  2. הוגי הבינה והמוליה וועודי ווסת וקהליה זבודי זכיות וזבוליה חוקרי חכמה וחייליה
  3. ט…

  Recto

  1. To the mighty of the country and its dukes. The ones chosen of that which is the Choice, and mingled in It. The troops of Gaba and Its redeem…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 8J18.11

  Letter from Musa b. Abi al-Hayy from Alexandria to Yosef b. Musa ha-Tahirati, Fustat. Around 1055. The writer is available to work because Avraham b. …

  1. על שמך
  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל
  3. אסוא אמתה מן אלאסכנדריה לנצף מן שבט ען חאל סלאמה ו[
  4. אלי [ ] אללה אלאגתמאע עלי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 8J19.10

  Letter of recommendation from Daniel b. Azarya to Avraham ha-Kohen b. Yitzhak b. Furat. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 672, #360). VMR

  1. בשמך רחמ
  2. מוצל הדה אלרקעה אטאל אללה בקא מולאיי אלשיך אלגליל שר העדה פאר הכהונה

  השר

  1. האדיר יברכהו אלהינו וישמרהו רגל מן אכיאר אלנאס וממן יגב אלנט[ר] …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 8J20.12

  Letter from the Karaite Natan b. Yiṣḥaq, Jerusalem, to his teacher Shelomo b. David b. al-'Arishi, Fustat, approximately 1050.

  1. למולאי אלמעלם שלמה בן דויד בן אלערישי סלמה אללה מן תלמידה נתן בן

  יצחק:

  1. כתאבי אליך יא מולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך ונעמאך
  2. מן אלקדס מאצי ל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  LetterT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 73

  LetterCUL Or.1080 J145

  Letter from Yosef b. Avraham to Abū Ibrāhīm Ismāʿīl b. Yaʿaqov al-Andalusī. In Judaeo-Arabic. Mentioning that the sender sent textiles marked with his name, and …

  1. כתאבי יאכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך
  2. ען סלאמה ונעמה ללה אלחמד ודארך וצביאנך פי כל עאפיה
  3. ארגו מן אללה אן יגמע בניך ובינהם עלי אסר אלאחואל וקד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  Legal documentT-S 8J4.10

  Beginning of a court record. Location: Fustat. Dated: Tammuz 1402 of the Seleucid Era (1091 C.E.). Avraham b. Ṭoviyya ha-Levi is mentioned, no other details …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא
  2. לתחתא בשטרא דנן בתלתה בשבה דהוא תריסר יומין
  3. בירח תמוז דשנת אלפא וארבע מאיה ותרתין שנין למנינא
  4. דרגיליננא בי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 75

  LetterT-S 8J7.21

  Letter from Yosef b. Farrah in Busir to Nahray b. Nissim in Fustat, c. 1055 CE.

  recto

  1. [לא ] ען סידי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה אלא אתר אלתכפיף ען קלבה לכתרה אשגאלה פלמא

  2. כל[ ] בקי אלאסטור [       ] אבי עמראן ומא כפי ענך …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 76

  LetterT-S AS 146.206

  Letter of business written in the 11th century, mentioning the rīf (‘the (Egyptian) province’). (Information from CUDL.) Looks like the same handwriting as T-S 10J15.24 …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 77

  LetterT-S AS 146.276

  Letter written in the 11th century, mentioning Abū Isḥāq Barhūn. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  Legal documentT-S 10J18.14 + T-S 10J21.9

  Legal testimony given in court recording a lively dispute between Mubarak, Hillel, Habib b. Khalaf and Salama b. Mundhir mentioning the sums of sixteen, nine, …

  1. ] מנהם
  2. עלי ט]ריק אלחדית לא עלי טריק אלשהאדה
  3. ] . ם אלחבר אפרים עלי מן יעלם
  4. ] וא אלשאהדין אלמסמאין אלי בית
  5. ] גמאעה אנתמא אקנית[מא] מן
  6. ] רה כמסין דינר …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  View document details
 29. 79

  LetterT-S AS 149.157

  Letter of business written in the 11th century by Yeshuʿa b. Ismaʿīl, sent to Alexandria to [...] b. Abī l-Ḥayy. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 80

  LetterCUL Or.1080 J37

  Letter from Musa b. Abi l-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Mentions details about changing coins and business between the two …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא

  3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לד בקין מן אב ען חאל סלאמה ושוק אליך …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  LetterT-S NS 324.104

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Fustat. Dating: ca. 1025 CE. On verso there is a fable about a king and a …

  TS NS Box 324, f. 104, ed. Gil, Palestine, pp.122-124 (Doc. #71), C.B. 03-15-88 (p) Letter to the community of Fustat, approximately 1025. }

  1. אל כל ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterENA 3616.9

  Recto: Letter from the Qaraite Mahbub b. Nissim, Ramla, to Abu al-Faraj in Fustat, middle of the 11th century (12 Iyar). Mahbub has traveled from …

  1. אחייך אללה יאסידי ו[מולאי] וגלילי כתאבי אליך מן אלרמלה יב כ[לון מן]
  2. שהר אייר ומא ען חאל סלאמה ועאפיה ומא נקדר נצף לך מא [כאן שגלי]
  3. מן אן פרקתך ודלך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 18J2.3

  Letter in the handwriting of the Ascalon scholar and scribe Natan b. Mevorakh, from Avraham (Ibrahim) b. Ḥalfon b. Nahum to Eli ha-Kohen b. Yahya …

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב כגק מרנא ורבנא עלי הכהן הפרנס נאמן בית דין אטאל אללה בקאה

  ואדאם ת[איידה ונ]עמאה וחרס

  1. חובאה וכבת באלדל חסדתה ועדאה עלי שוקא מני אל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S NS 320.16

  Fragment of a letter from Avraham the son of the Gaon probably to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. (Identifications by Gil; Goitein understands this to …

  ....

  1. ] و[يغ]فر(؟) ما لعله يكون صنع من الله
  2. ] اليه وجلال شاكر ذاكر باث بشكره
  3. ] يجتهد في صلاح شانه فالله يحرسه وﻻ يخلي منه
  4. ] ت شرح ل לשון קדש כל המתחד…

  1 Transcription 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  View document details
 35. 85

  List or tableT-S AS 151.4

  List of payments of rent on heqdesh houses collected in the presence of Efrayim b. Shemarya. Written by Yefet b. David. Dated 438/1046-7. (Information from …

  1. בשמך רח סנה תמאן ותלתין
  2. תבת מא גובי פי ארבע שהור מצת
  3. מנהא אול דלך סוהיל ארבעין דר
  4. סהלאן עשרין עלי סתה עשרי עלא
  5. אתני עשר טאוס אחד עשר מחאצר
  6. סתה עשר א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 36. 86

  LetterT-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi in Ramla on Palestinian affairs, probably 1029. He refers to the arrival of a letter from Yoshiyyahu. (Information from …

  A: TS LOAN 15B: TS 10 J 10, f. 5, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.384-387 (Doc. #210), C.B. 01-26-88 (p)Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Ramle, proba…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 37. 87

  LetterENA 2591.1

  Sheet folded so as to form a booklet of 4 pages. But only one page, headed by the superscription 'In your name' (which indicates the …

  verso

  1. על שמך
  2. ר' חנין ג דנא[ניר
  3. טיבאן
  4. סלי[מ]אן הכהן ג ד[נאניר
  5. ה]רון אלזגאג דינ[אר
  6. אלשיך אבו א[ל]סרור
  7. פרח אלגהבד
  8. אלשיך אבו אלכיר אלצירפי
  9. פרג בן נחום
  10. ש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 38. 88

  Legal documentT-S 10J7.8

  Legal deed concerning Yosef ha-Parnas the physician, who claims to be unable to support his daughter Sittūna, and her little son, after she was divorced …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 39. 89

  LetterT-S 16.235

  Letter from Yehuda ha-Kohen b. Yosef to the fifth in the Yeshiva, probably 1064. The writer strongly advises against travel to a distant land (possibly …

  1. בשמ רחמ
  2. כנת [מ]תוקעא לורוד כתאב מולאי אלרייס אלחמישי נטרוהי
  3. מן שמיא וברכוהי ואורכונהי ליומיה מע ר ברוך ולם ארה
  4. ושגל דלך סרי וארגו אן דלך לכיר ישגל ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 90

  LetterT-S 16.261

  Recto: Letter from Shelomo b. Yehuda to Shelomo Ha-Rofe b. Eli, Tripoli (Lebanon), 1039. Shelomo b. Yehuda writes about Natan b. Avraham, a young challenger …

  1. השלומות התמימות המקוימות הרשומות החתומות ליקירנו וזקיננו
  2. וחשובנו כב קד מר ורב שלמה הזקן הרופא החכם והנבון העשוי נחת
  3. רוח במבצר סינים האוהב בעלי תורה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  LetterT-S 16.42

  Letter fragment from the brothers Yosef and Nissim the sons of Berekhya, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal, Fustat (sent in 1007-1013). (pp)

  1. פלא כתבה פי אגלך כמא עלאה
  2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד
  3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצלת וקפת עלי אל
  4. צדיק אלותיק הו אלדי יצהר מא פי סרה
  5. וכמא קאל אלול…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 92

  LetterT-S 12.214

  Recto: Letter opening to Joseph the Nagid (יהוסף, probably the Nagid Joseph b. Samuel, from the second half of the 11th century CE). Only extensive …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  LetterT-S 12.351

  Letter fragment from Eli Ha-Mumhe b. Avraham, approximately 1050.

  ....

  1. ]תאבע פנסל אל[
  2. ] וינסי פי אגל[
  3. ]בה ויבקיה[
  4. סיידנא] אלרייס מן אלרמ[לה ?
  5. ] פלמא כא[ן
  6. ]מלי עלי מ[
  7. ] כתאב ביד [
  8. ] ר יאשיה רביעי [
  9. ]ה אן יגעלהם […

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 44. 94

  Legal documentT-S 20.163

  Court record of an excommunication ban pronounced against Sulayman the blacksmith after he insulted the court when it failed to take his side in a …

  1. [מה שהיה ל]פננו אנו העדים החותמים
  2. [למטה בסוף ה]כתב הזה ביום חמישי בשבת
  3. [שהוא ] בחודש אלול שנת אלף ושלש
  4. [מאות וארבעי]ם ושתים למניין שטרות
  5. [שאנו רגילי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  LetterT-S 20.178

  Letter from Shelomo b. Yehuda to David b. Aharon, ca. 1040, concerning an inheritance that was left by a person from Ramla (Mevaser) who had …

  1. ליקר פאר כגק מר ור דו[י]ד המשכיל המבין הזקן הנכבד
  2. והיקר יהי צור עזרו וצל סתרו ויפארו ובשיבה טובה
  3. וייטיב שמו וזכרו ויצו ראש אלונים שכרו וימציאו חן
  4. וש…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  Legal documentT-S 20.73

  Bill of release, dated 1066 in Fusṭāṭ (29 Kislev 1377), in which Natan ha-Kohen b. Yeshuʿa gives a bill of divorce to his fiancée Sittān …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 97

  Legal documentT-S 12.59.2

  Fol. 2: Deed fragment in which 'the people of Haifa's fortress' are mentioned, 11th century. CUDL description: Recto: the very beginning of a legal document …

  ....

  1. ] ואנשי מבצר חיפה החתומים עידותם למטה ב[
  2. ]ה ימים בירח מרחשון בשנה הששי[ת שלשבוע
  3. ] שנים ליצירת עולם איך שבא לפנינו

  ....

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 98

  LetterT-S 8.3

  Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

  1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
  2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

  יערכנו

  1. זהב ורב פנינים…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 99

  LetterT-S 8J16.10

  Letter to Abu Yaʿaqov Yosef the Dyer, from Perahya b. Yosef informing him that he arrived in Alexandria and found Yosef’s wife and children to …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך
  2. נעלמך אני קד וצלת אלי אסכנדריה ואגתמעת מע יעקוב
  3. וערפני כבר אהלך ואנהם טאיעין ומא להם נפקה
  4. ועליהם אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 100

  LetterT-S 8J16.11

  Epistolarium fragment in Hebrew. (Information from Goitein's index cards) EMS Part of a letter, with widely-spaced lines, probably 11th century and from Iraq. It addresses …

  1. כפתוחי חותם באקדח[י]ם . . . . . ק [
  2. קלחים וכבין קוצים כסוחים כשושנה [
  3. מלפניו נשלחים יצילם מצנים פחים ירצה מ[
  4. החוחים יברכם בכל חשחים ממגד גרש יר[חים

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details