Search Documents

Filters

11,035 total results

 1. 151

  LetterT-S 13J21.30

  Letter from Abū l-Barakāt b. Abū l-Ḥasan, in Alexandria, to Shelomo b. Eliyyahu, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th century. The letter informs Shelomo …

  Recto

  1. ב'ר'
  2. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלעאלמי אלריסי
  3. אלפאצלי אלמפצלי הדרת יקרת צפירת תפארת
  4. כ' ג' ק' מ' ור' שלמה החכם והנבון ירום הודו ויגדל
  5. כ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 152

  LetterT-S 10J17.4

  Letter from Yosef b. ʿIwāḍ to Hananel b. Shemuel. Alexandria, probably 1214-1215.

  II, 74

  ב אלממלוך יוסף בן עלאן {עואץ}

  אלאסכנדרי

  1. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי
  2. ר חננאל החכם והנבון בר כבוד גדולת קדושת מר
  3. ור שמואל ה…

  Recto

  I(n the name of the) M(erciful) Your slave Joseph b. ʿAllān

  the Alexandrian 

  kisses the ground before the [l]ofty, most illustrious seat of the…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 153

  LetterT-S 10J17.21

  Letter from Awad b. Hanan'el in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat, in which the writer complains of hardships he has endured, and asks …

  1. כתאבי יא שיכי וסידי ומולאי אטאל אללה בקאה
  2. ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה
  3. לי מדה מא וקפת לה עלי כתאב אללה ת"ע
  4. יגעלה פי חיז אלסלאמה ויגעל ולדה
  5. וקד אנפדת …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 154

  LetterT-S 10J30.3

  Letter from a Kohen, possibly a family member of Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yosef, to Efrayim b. Shemarya, consisting solely of praises and florid phrases. …

  1. למימיה ומלאה ארבה הודות ומוריש ומעשיר
  2. אעצים הוידות יומם וגם ליל מוצמדות תדורות
  3. לעד והמודות בלי זזות ונפרדות בישע מעותדות
  4. ועמם אען בחינון ועתר בשינון…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 155

  Letterp. Heid. Hebr. 12

  Memorandum from Khalaf b. Isḥāq al-Yamanī. In Arabic script, with additional notes in Judaeo-Arabic. Ordering pharmaceuticals from Egypt. There is an entire short book devoted …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم تذكرة مباركة صحبة الشيخ
  2. مشرقة كتب الله سلامة اصحبه عبده خلف

  3. بن اسحق صرة هيل الوزن اربعة عشر رطل يتفضل حرس الله

  4. عزه…

  3 Transcriptions 2 Translations

  Tags

  View document details
 6. 156

  LetterT-S 12.371

  Letter sent by ʿAṭā' b. Zikri from Alexandria to Mevorakh b. Israel Januni in Fustat, containing a legal question to Nahray b. Nissim about the …

  1. כתאבי אלי מולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה
  2. ותאיידה ונעמאה מן אלאסכנדריה ען חאל סלאמה פי אלגסם ושגל
  3. פי אלקלב אללה תעאלי ירד אלעאקבה אלי כיר …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 7. 157

  LetterMoss. IV,1

  Memorandum by Khalfa b. Ishaq b. Menahem from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1045. Regarding a large deal of beads. The writer addresses …

  recto

  1. תדכרה מחבך וואדך כלפה בן יצחק בן מנחם ננ

  2. יאכי וסידי יאבא יחיי נהראי סלמך אללה ואבקאך בעת

  3. אליך עלי ידי סידי אלשיך [א]בי סחק ברהון בן אסחק …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 158

  LetterMoss. VII,153

  Letter from Avraham b. Farāḥ, in Alexandria, to Abu Yūsuf Yaʿqūb, probably in Fustat. Around 1055. The addressee sold dinars that he received from the …

  recto

  1. בסם אללה אלעטים

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך

  3. מן אלאסכנדריה ליג כקין מן אלול ואלחאל סלאמה ונ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 159

  LetterT-S 8J19.27

  Letter from Yaʿqūb b. Salmān al-Ḥarīrī, in Ramla, to Nahray b. Nissim, in Fusṭāṭ. In Judaeo-Arabic, with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic script. …

  2 Transcriptions 2 Translations 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 160

  LetterT-S Ar.30.145

  Letter (memo) from an unnamed India trader, probably in Aden, to Mufaḍḍal Ibn Abī Saʿd, in Qūṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: First third of the 13th …

  Fol. 1r

  1. אללה חסבי
  2. אלדי סירה אלממלוך אלא ענד אלמולא //אלסיד מפצל אבן אבו סעד//
  3. אדאם אללה עזה
  4. צחבה אלשיך יחיה בן אבי אלקאסם
  5. אלסכאוי פי מטיה בן אלנפאך

  3 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 161

  LetterENA NS 18.33

  Letter from Yehuda ha-Levi, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: after mid-September 1140 CE. In which ha-Levi mentions the exaggerated honors the …

  Recto

  1. [יא מולאי] ו[סי]דִי ועמאדי וסנדי אדאם אללה עזך ואטאל עמרך
  2. [ו]קדרך [יע]לי אִלמ[...] ב[.] וִדי תקדם לי אלי חצרה מולאי סחאה ען
  3. גאיה אנחפאז אדכר ל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  • 1
  View document details
 12. 162

  LetterT-S 20.19

  Letter from the community of Rabbanite Jews, in Ramla, to the community of Rabbanite Jews in Fustat. Dating: ca. 1050 CE. In a mixture of …

  1. אל קהלות הקודש עם ייי ונחלתו צבאו וחלקו ועדתן המוסרים נפשים על תורתו לע[שות מצוותו
  2. בראש החברים החכמים והנבונים והזקינים המתוקנים הצדיקים הנאמנים הפח…

  3 Transcriptions 2 Translations 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 163

  LetterT-S K25.244

  Letter from an ardent supporter to Daniel b. ʿAzarya. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1055 CE (per Goitein). This is the first leaf of a longer …

  Recto

  1. ב(שמך) ר(חמנא)
  2. וצל כתאב סידנא אלראיס אלגליל אטאל אללה בקאה וכבת באלדול חסדתה
  3. ועדאה וגעלהם מן כל סו פידאה וגמל אלאומה בבקאה ותבת פי
  4. איאמה מואעי…

  2 Transcriptions 3 Translations 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 164

  LetterBodl. MS heb. d 66/88

  Record of a deposition in court, written in the hand of the scribe Hillel b. Eli, ca. 1095. The record states that Perahya b. Ya'aqov …

  1. חצל לי מן גהה אבי נצר
  2. דידיע בן כיט אלבראדה
  3. הרון בן מבארך רחמה אללה
  4. בוגה צחיח //בנימוסי הגויים//ישהד בדלך
  5. אלכתב [[ערבי]] //אלתי// מעי ובידי
  6. ותחדידהא …

  Recto, column I

  1. In Thy Name, oh Merciful! etc. 

  2.  Here is what happened: There appeared before us al-Shaykh 

  3.  Abūʾl-Surūr, our Master and Leader…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 88 recto
  • 88 verso
  View document details
 15. 165

  LetterUPenn E 16516

  Letter from ʿAmram ha-Kohen b. Aharon, in Damascus, probably to his father-in-law Ṣadoq b. Yoshiyahu, in Tyre. Dating: ca. 1093 CE.

  1. קד עלם בוחן ליבות וכליות אן לם יכ אמר סרי אן אקים בדמשק אלא אלמדה

  אליסירה באזא מא יחצל לי

  1. מן אלקהל נטרינון רחמ מא יסהלה תע ואעוד פכאן אלקהל משגולי…

  He who scrutinizes hearts and kidneys knows that it had never occurred to me to remain in Damascus for more than a short time, long enough for the co…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  View document details
 16. 166

  LetterT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel, in Fustat. Dating: 24 Elul [1451] Seleucid = 8 September 1140 CE. The writer …

  Continuation of recto (T-S 13J15.20 r)

  1. אלמרגלית מולאי אלנזר השר הנכבד החכם
  2. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ואלא ויסמעו אלנאס אלצדיק ואלעדו.
  3. בינהם הדה אלמקאמאת מע …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 167

  LetterT-S 13J9.12

  Letter from a certain Binyamin to a certain Ḥayyim, perhaps the son of Ḥananel b. Shemuel. Dating: Middle of the 13th century, during the time …

  בש רח

  עבדו בנימין

  1. ינהי אלי חצרה אלמולא אלסיד אלאגל כגק מר ורב חיים
  2. מגמל אלנעות ואלאוצאף אסתיחאשה מן מלאחצה
  3. גלאלה ותאספה עלי פראקה ופראק אלמולי אלסיי…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  View document details
 18. 168

  LetterDK 333 (alt: 18)

  Letter from Jerusalem from the middle of the 11th century, with a document from the Egyptian office of treasurer on the free space on the …

  A. The Letter from Jerusalem:

  1. כתאבי יסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מן
  2. אלקדס עמרה אללה ען סלאמה. ללה אלחמד ולה אלשכר עלי
  3. אחסאנה. קד עלם אללה ת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 19. 169

  LetterT-S 6Ja1 + Halper 332 + Bodl. MS heb. f 56/83

  Partially preserved 11th century copy of second of three letters written by Saadya in the course of the 921-922 calendar controversy between Palestinians and Babylonians. …

  3 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  • 83 recto
  View document details
 20. 170

  LetterCUL Or.1080 J167

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria, to Nahray b. Nissim. Offers details of ill-fated ships that were destroyed in a storm or met with …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה

  3. מן אלאסכנדריה לנצף מן תמוז כתמה אללה עלינא ועליך בא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 171

  LetterENA 2748.2

  Letter fragment from ʿAlāʾim bt. Bar[akāt?] to her daughter Umm al-ʿIzz bt. Thābit al-Ṭabīb known as Ibn Abī l-Ḥaqq (or al-Ḥasan?) al-Maghribī, probably the wife …

  Recto:

  1. כתאבי אליך יא בנתי ואלעזיזה עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וצאנך ווקאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך [
  2. אלול ערפך אללה סעאדה מא יליה מן אלאעיאד אל[…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1
  • 2
  View document details
 22. 172

  LetterT-S 12.300

  Letter from ʿEli ha-Mumḥe b. Avraham, in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: ca. 1045 …

  1. קד כאנת כותבי צדרת אלי סיידי אלחבר [אלמעולה]
  2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ע[דה ולם]
  3. יצל לאחדהא גואב וארגו אן יכון [ל]כ[יר]
  4. סאלתה תערפי אכבאר אלשייך אבי

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 173

  LetterBodl. MS heb. d 76/59

  Letter from Faraḥ b. Yַūsuf b. Faraḥ al-Qābisī in Alexandria to Abū Zikrī Yehuda b. Menashshe in Fustat. Gil dates the letter to May 1069. …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלמאתה ונעמאה וכבת א[עדאה
  2. מן אסכנדריה לי כלאת מן איאר כתמה אללה עליך באחסן כאתמה ואלחאל סלאמה . . .
  3. קרב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 59 recto
  • 59 verso
  View document details
 24. 174

  Letterp. Heid. Hebr. 28

  Business letter from Mūsā b. Dāwūd / Moshe b. David al-Levi al-Miṣrī to Mubārak/Mevorakh b. Avraham Ibn Sabrā. In Arabic script, with the address in …

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 25. 175

  LetterT-S 13J16.3

  Letter from the year 1103 (established according to Shela's biography, see Frenkel, Compassionate, p. 76). The letter is written in the hand of Shela b. …

  1. [ אל] כניסיה מחלקת ואנא אהדי אלקהל
  2. ואסוסה אלי אן טמע פיי וצאר יגבהני באלקביח ואתגאצא ענה
  3. ואקול לעלה ירתגע והו ינתסב אלי אלברקיין ואקול אלוקת צעב
  4. ולי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 176

  LetterT-S 13J25.3

  Letter from the future Gaon Daniel b. ʿAzarya, in al-Mahdiyya, to the leader of the Babylonian community Sahlān b. Ibrāhīm (aka Abū ʿAmr Sahlān b. …

  1. בשמך רח מן דנ[יאל] בן עזריהו הנש[יא]
  2. כתאבי אטאל אללה בקא [מולאי וסיידי סהלאן ה]אלוף [ ואדאם עזה]
  3. [ות]אידה מן מהדיה יום אלג יא בתש[רי ] יגדיל עליו בר…

  3 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 177

  LetterENA 2739.17

  Letter in Judaeo-Arabic from a father to his sons, from India Book VII, 60 (unpublished). Note that Goitein calls this manuscript ENA 2739.16 in Letters …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 28. 178

  LetterT-S 12.373

  Letter from Mardūk b. Mūsā, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1060 CE, based on Gil's assessment. The letter …

  1. על שמך
  2. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך מן אסכנדריה
  3. מסתהל מרחשואן(!) ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 179

  LetterT-S 12.254

  Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. Contains details concerning a number of complex, but interesting, accounts between Nahray …

  recto

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה מן אסכנדריה
  3. ל ד' איאם בקין מן שבת כתמה אללה עלינא ועליך באחסן כאתמה ואל חאל…

  Recto

  1. In your name.
  2. I am writing — may God lengthen the life of my lord the elder and preserve his wellbeing, happiness and benefactions — from Alex…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 180

  LetterT-S 8J20.17

  Letter from Marduk b. Musa from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. In the handwriting of Avraham b. Faraḥ. Dated 5 Elul, early or mid-August. …

  Recto

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי יאסיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסלאמתך
  3. מן אלמסתקר לה כלון מן אלול ואל חאל סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלע…

  Recto

  1. In the name of God the almighty.
  2. I am writing, my lord and master — may God lengthen your existence and preserve your glory, support and wellb…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 181

  LetterAIU VII.E.5

  Letter from Mardūk b. Mūsā to Nahray b. Nissim. Mardūk writes with idiosyncratic spelling, something that doesn't appear to be true in all letters of …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאה מולאי אשיך ואדאם עזהו
  2. ותאידהו וסעאדתהו וסלאמתהו מן אסכנדריה יום חד
  3. לח' בקי כתמו אאלה עלינא ועליך באחסן כאתמה ען חאל
  4. סלאמה ועאפי…

  Recto

  1. I am writing, may God prolong the existence of my lord the elder and make eternal his glory,
  2. support, happiness and wellbeing, from Alexandria…

  3 Transcriptions

  Tags

  View document details
 32. 182

  LetterT-S 10J20.18

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, in which the writer states that an amount of money sent by Nahray was …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה

  2. תקאדם כתאבי למולאי ארגו וצולה אליה ואנא מהניא למולאי בהאדא

  3. אלצום אלמבארך תכתב בספר ח…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 183

  LetterT-S 12.270

  Letter from Salama b. Musa ha-Sfaqusi from Alexandria probably to Nahray b. Nissim. Around 1068. Mentions several people including Avraham b. Farah and Yosef b. …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה ונעמאה וכבת אעדאה
  2. מן אלאסכנדריה יום הושענא בעד נזולי סאלמא בחמד אללה באלאמס וגדת
  3. מא גמני וסאני ודל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 184

  LetterT-S 13J15.19

  Letter from Marduk b. Musa, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, about a shipment of yarn from Fustat to Alexandria. Marduk notes that a baqyar …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלחבר גדול הישיבה אטאל אללה
  2. בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה ונעמתה וח[רסאתה]
  3. וכבת אעדאה מן אלאסכנדריה ליומין בקין מן …

  Recto

  1. I am writing — may God lengthen the existence of my lord the ḥaver, the illustrious member of the yeshiva, may God lengthen
  2. his existence and …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 185

  LetterT-S 13J9.11

  Letter and a responsum, on either side of the same sheet of paper, detailing the story of a man in distress, particularly because of debt. …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ לפני הדרת מושב אד[ונינו
  2. ירומם ויגדל ויחיה לעד וינהי //אנה// כאן קד אחצר
  3. לפני הדרת מושבו ירומם רקעת תתצמן בעץ
  4. שרח חאלה פכרג בעץ תל…

  Recto

  Your s[la]ve kisses t[h]e ground [be]fore the excellent [seat of our lord], may it be uplifted and increase and may you live forever, and infor…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 186

  LetterBL OR 5566B.31

  Letter from Mardūk b. Mūsā to Nahray b. Nissim. In addition to some words about the trade of clothes, Marduk asks Nahray to assist a …

  ממורדוך בן מוסי נע

  אל נהראי בן נסים נע

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה [בקאך
  2. [ ] בעאדתך לי בקין מן סיואן [
  3. [ ] כתירה [
  4. ולם .... [
  5. לך ענדך מנהא [ ] ונצ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 37. 187

  LetterT-S 10J14.11

  Letter from Makhlūf b. Musa ibn al-Yatim, Alexandria, to Abu Yiṣḥaq Avraham b. Yahya Fasi, Fustat. The main part of the letter is an apology …

  Recto

  1. ק]ד עלם אללה סבחאנה מא עז עלי ספר חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  2. א]טאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וכבת חסדתה ואעדאה
  3. אלדי לם] נגתמע בה וסבבה אני מן אלמ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 188

  LetterT-S 10J12.26

  Letter from Nahray b. Nissim in Fustat to Abu Ishaq Barhun b. Musa in Busir. Contains multiple references to jahbadh fees, as well as mention …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סידי אלשיך אלפאצל ואדאם סלאמתה וסעאדתה
  2. וצרף אלאסוא ענה ברחמתה מן מצר לי"ו כלון מן שבט ערפה אללה ברכתה
  3. וסעאדתה מא יליה ואלחאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 189

  LetterCUL Or.1080 J170

  Letter from Nahray b. Nissim to Abu l-Khayr Musa b. Barhun, asking him, among other things, to retrieve his capitation tax receipt for the year …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי
  2. אלאסוא ענך ברחמתה מן [ ]ה אסרו חג [יגע]לה אללה
  3. כרוג עיד מבארך מימון וקצא חואיגנא כאן פארקתה
  4. עצים אסל אללה קרב אלאגתמ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 190

  LetterBodl. MS heb. c 13/20

  Letter from Yeshu'a b. Yosef to Nahray b. Nissim.

  1. שלומות להשלימן וטובות להקדימן וישועות להעצימן
  2. והצלחות להתמימן וברכת אב להנאימן לגזע
  3. אבל מ בנין בלב ל הרב נהראי אשר הוזמן
  4. לכל טובה להיתימן ולכל חכמות…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 20 recto
  • 20 verso
  View document details
 41. 191

  LetterCUL Or.1080 J169

  Letter from Natan b. Nahray b. Natan to Nahray b. Nissim.

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלרייס אלגליל ואדאם תאידה וסלאמתה וסעאדתה

  2. ונעמאה וכבת אעדאה יום ראש חדש ניסאן ואקבאל מועד אלמימון אעאדה

  3. אללה על…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 192

  LetterENA 2805.14

  Letter from Nahray b. Nissim in Alexandria to his uncle Abū l-Khayr Mūsā b. Barhūn al-Tāhartī in Fustat. Dating (Gil): 11 or 12 of April …

  ENA 2805, f. 14a, ed. A.L. Udovitch Letter from Nahray b. Nissim in Alexandria to his uncle Abu'l-Khayr Musa b. Barhun Taherti in Fustat, probably wr…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 43. 193

  LetterENA NS 22.13

  Letter from Yusha` b. Natan to Nahray b. Nissim.

  על שמך

  1. תקדמת כתאבי למולאי אלשיך אטאל אללה בקאה [ואדאם עזה וס]עאדתה
  2. וסלאמתה ונעמתה עדה ואכירהא ....יו [ נ]נתטר
  3. לוצול כתאבה עלי יד בן כלפי ה פוצל ולם …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 44. 194

  LetterT-S 10J15.14

  Letter from Nahray b. Nissim in Alexandria to Abu Ishaq Avraham b. Hananel, known as Awad, in Fustat, in which the writer asks for information …

  1. כתאבי יאכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך מן אלאסכנ[דריה ל...]
  2. כלון מן תשרי ערפך ברכתה ואעאדה עלינא ועליך סנין כתירה וגמענא [עלי ב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 195

  LetterT-S 10J15.25

  Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Ismail, Upper Egypt. The recipient is buying goods. Nahray writes with the news of …

  1. כתאבי [יא סידי] ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל אסוא ענך ברחמתה
  2. מן מצר ליו כלון מן שבט ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ואל חאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 196

  LetterT-S 12.372

  Letter from Yūsuf b. Faraḥ al-Qābisī, in Alexandria, to his nephew Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: September 6, …

  1. יולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכאן לך ומעך ולי וחאפץ
  2. (מן אלאסכנד)ריה לי' בקין מן אלול כתמה אללה עליך יולדי באלכיר וערפך
  3. .....כתא)בי א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 197

  LetterT-S 13J14.2

  Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, probably in Qayrawān. Dating: around 1045. The letter mentions correspondence with the Maghrib, the …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 198

  LetterT-S 13J19.27

  Letter from Nahray b. Nissim, Egypt, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Isma'il.

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה מן מצר לז'
  2. כלון מן תשרי בהדה אל אעיאד אל מבארכה בלגנא אללה אמתאלהא
  3. ששים ושמחים במשכנת מב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 199

  LetterT-S 13J20.26

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: Ca. 1062 CE (Gil). Topics: trade in oil, cumin, paper, books; the serious …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמתה וכבת
  2. אעדאה מן אל מסתקר מסתהל ניסאן כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וקבול אל
  3. מעוד (!) א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 200

  LetterT-S 13J8.18

  Letter from Nahray b. Nissīm, Fusṭāṭ, to Barhūn b. Ṣāliḥ al-Tāhartī, probably in Egypt, ca. 1045, concerning business between the two. Mentions a shipment of …

  1. [כתא]בי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. וחמאיתך מן מצר לו בקין מן כסליו כתמה אללה עליך ועלינא [באחסן כאתמה ען]
  3. חאל סלאמה פי אל גס…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details