Letter: T-S 13J15.16

Letter T-S 13J15.16

Input date

In PGP since 1989

Description

See PGPID 9116.

Images and transcription

Transcription

 • וקד כאן למא
 • וצלו קום מן אצחאבנא פי מרכב אלקאיד ואכברו
 • באן רבנו יהודה הלוי יצל פי מרכב אלגדיד אלדי ללסלטאן
 • עלי אנני אכתב אערפהא
 • כפת אזעגהא ולם נזל מנתצרין וצולה ואנא
 • אחד אלנאס קד טאר עקלי ואבתהל אללה עז וגל פי
 • אלסלאמה ובלוגהא מא אמלת [גמי]ע אלאיאם אלי (חסר: אן)
 • תפצל אללה בוצול אלמרכב יום אלאחד אלראבע ועשרין
 • אלול ונזל מנצור אבו פרוג ולם ינזל פי הדא
 • אליום והו יום אלאחד אלראבע ועשרין מן אלול

margin on page 20

 • והו יום (אכתב ה)דה אלאחרף ובאדרת
 • בהדה אלאחרף אעלמהא בדאלך ו
 • ( " " ) וקד עלם אלבארי והו ידע (!) תעלומות
 • ( " " ) כיף כתבת הדה אלאחרף ואנא
 • ( " " ) שהד אללה מנתפך

The back page of the letter (starts on page 20 b)

 • ועיני באנחס חאל לא אבצר

(The continuation is not given here)Document B: TS 13 J19, fol. 13

 • ינפד מולאי אלגואב סרעה
 • בוצולה סאלם אלי אלתגר
 • אלמחרוס ומתי יכון אנפצאלה
 • עלי אלתוגה מנה לעסאה אקדר
 • אתוגה ללקאה ואסאל מולאי
 • אלאך יעסה (!) כחכמתו פי אלניאבה עני פי כדמה
 • מולאי השר וכו'...ויעלמה
 • באנני אסתקצר
 • לסאני ען מכאתבה מתלה
 • ואנני
 • כנת מעול עלי אלמתול
 • בין ידיה ולקאה וכדמתה
 • ואנא מעול עלי דלך
 • כל וקת
 • ואסבאב אלזמאן כמא תעלם
 • תקטעני ען דלך ועבדך
 • מכארם וגמיע אכותה יכדמו מולאי אלאך
 • באלסלאם ויקבלו קדמיה

Document C: TS 10 J24, fol. 4

 • בשמ רחמ
 • לו דהבת אצף לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד אלנביל...
 • מא ענדי מן אלשוק ואלתוק אליהא ואלארתיאח נחוהא ואלאסף
 • עלי אלפאית מן משאהדתהא לאטלת ואסהבת וכנת מע
 • דלך מקצרא אללה ימן באלאגתמאע בהא קריבא אן שא
 • אללה מא כאן סבב תאכר כתבי ענהא אלא מא
 • כנת עליה מן שגל אלספר ולמא אנתגז דלך וגעת
 • פי אלמרץ אנא וכל מן חותה אלדאר מן נאטק
 • ולי ארבעין יומא מא כרגת ליכן אלחאל בחמד
 • אללה צאלח וארגו מן פצל אלה אלתמאם באלאחסאן
 • וכאן כתאבהא אלכרים וצל בתסלים אלשיך אבו עמר
 • בן אלבגדאדי אללפאת אלחריר ולם יתסלם אלי אלאן
 • שי ומא ענדי מן יחמלהם אליה לאן אכי אבו עמר
 • מן יום וצולה מן מצר וגע פי אלמרץ ומא ענדי
 • מן יקצי לי חאגה לאן אלשיך אבו אלנגם וולדה מרצי
 • אסאל אללה חמיד אלעאקבה וכדלך אלקליל אללולו
 • אנא אגעלה איצא ענד אלשיך אבו עמר

margin

 • ואמא אלעמאמה
 • ואלתוב אלדי קלת לרבנו יהודה זצ"ל פאלדי קיל
 • לחצרתה ליס בצחיה ודאך
 • אן למא וצלת אלכתב מע
 • אלפיג מן אלאנדלס חמלתהא
 • אלי אלמרכב כאן פיהא כתאב
 • מן יהודה בן עזרא ידכר לה
 • פיה אן מא לה בקא ואנה
 • מעול עלי אלמגי פדפע לי
 • עמאמה וקאל לי אן וצל
 • יהודה פי הדה אלסנה
 • אדפעהא לה ליבעהא (!)
 • ויתוצל בהא אלי ענדי
 • וכתב לה רקעה והי ענדי
 • תתצמן אן לא יטלע אלי
 • מצר ולא כרג ען
 • רא(יה)

back of page

 • עונך
 • תם קאל לי אן לם יגי פי הדה אלסנה פאבקיהא אלי אן יצלך
 • כתאבי בביעהא ובשרי חויגאת אן ארידהא בתמנהא
 • כיף אודעהא אנא ללשיך אבי אלמעאלי הא הי פי ביתי
 • תחת חוטה אלשיך אבו אלנגם אלחמוי אן וצל אלצבי אכדהא
 • ואן לם ואלא (!) תבקא אלי אן יצל מסתחקהא יתסלמהא הדא
 • אלדי כאן ואמא גיר דלך פאן וצל אלמרכב אלמהדוי
 • ופיה אבן אכת אברהים בן מקלה מן אלמריה ען עהד ז
 • אשהר אחכי אן רבנו יוסף בן אלשאמי תופא פי ניסן
 • ואן רבנו יוסף בן מגש תופא פי סיון אבצר כיף
 • עדמו האולאי אלג אלפצלא פי ה אשהר אללה ינסי
 • פי אגל חצרתה אלסאמיה מכצוצה מכדומה באפצל
 • בו סלאם ואכרם תחיה יתנעם בבסט אלעדר ען
 • אלתקציר פקד עלם אללה כיף כתבת הדין אלחרפין
 • ולו תקוית קליל למא גלסת פי אלבלד סאעה ואחדה
 • וחסבי אללה ונעם אלוכיל יא כסלו

Document D: TS 13 J 14, fol. 1

 • עונך יא רב
 • והו אן וגד אלסביל אלי כתב כתאב לסידנא אלנגיד פאנא
 • אנפדה אליהא אן שא אללה פי יומי הדא וצל פיג מן אלמריה
 • פמצית אליה ווגדת מעה כתאבין לרבנו יהודה וכתאב
 • למ יצחק וכתאב לחצרתה פדפעת לה דראהם ואכדתהם
 • ואוצלת לרבנו יהודה כתבה ואנפדת טי הדא אלכתאב
 • כתאב חצרתה וכתאב מ יצחק פתנעם באיצאלה אליה
 • בעד אכצאצה עני באפצל אלסלאם אלגזיל ואעלאמה
 • מא אנא עליה מן אלשוק ואלתוק אליהא ואלאסף עלי אלפאית
 • מן משאהדתהא ואמא גיר דלך פאן כתאב אלשיך אלאגל אבו
 • אסחק וצל אלי ידכר אנה קבץ מן חצרתה עשרה דנא' אלא
 • קיראטין ען אלפצה לא עדמת אנעאמהא ולא כלות מנהא
 • ואמא גיר דלך פאן מא טרא עלי אחד מא טרא עלי רבנו
 • יהודה מן דאך אלכלב אלפושע בן אלבצרי ודאך אנה רפע
 • רקעה לצאחב כבר והו יקול לה אן הנא אנסאן יהודי אנפד
 • לי אכי מעה תלאתין דינא' ואנה מסאפר אלי שאם וקאל
 • מא ידפעהא לי חתי אסיר אלי אלשאם (!) חתי ירדני יהודי
 • ואנא רגל מומן מסלם פאחצרה צאחב אלכבר פלמא
 • ראה וכאן מעה אלדיאן וערפה בה ובמנזלתה פקאל ארתפעו
 • אלי אלשרע פרגע וקף פיה אלי אלאמיר פאחצרה לה
 • פלמא ראה קאל ארתפעו אלי אלשרע פחמלה אלי אלקאצי

margin

 • פאדעי עליה בתלאתין דינא' פלמא אנכר רבנו יהודה לזמה אלימין וכאן
 • יתגאגא
 • עליה פי אלטרקאת ויתגאשא פלו לם יכן רבנו יהודה כביר פי אלבלד מערוף
 • לכאן אלמסלמין יאכלוה ליכנה כאן לה שבח וטלב אלמסלמין יקתלו אלפושע
 • תם חלף לה רבנו יהודה וואצפה ומא מנענא אן נצאלח ענה בשי אן ידפע
 • לה אלא כפנא מן תהמה אלישמעאלים לרבנו יהודה תם בעד יומין רפע
 • סלימאן בן יוסף רפיקה אלי אלקאצי ואדעי עליה באלדנא' פלזם אלאכר אלימין
 • פמא אמכנה אן יחלף לאן כאן שי תחת ידה פתוסט אלנאס בינהם עלי שי
 • וואצפה ולקד עגבת מן חצרתה כיף יכון ואחד קד ערף נחסה ווקפאתה
 • מע אלנאס פי דמיאט וגירהא וגאו קום קלילין אלעקל יבלו קום גרבא
 • בהדא אלכניף ולא כנת תמנעהם מן דלך חתי חצל הדא אלקלקול
 • אללה לא יחסן גזא למן כאן אלסבב פי דלך חצרתה אלסאמיה מכדומה
 • באפצל סלאם (!) ואתמה ואנעמה וחצרה מולאי אלשיך אלאגל אבו עלי
 • מכדומה באפצל אלסלאם ומואלי אשבאלה מכדומין באפצל אלסלאם
 • אלגזיל ואלשיך אלאגל אבו אסחק יכדם חצרתה באפצל אלסלאם ואלשיך אבו
 • אלנגם ואלשיך אבו מוסי יכדמאהא באפצל אלסלאם ואכוה עבדהא יכדמאהא (!)
 • באפצל אלסלאם

back of page

 • וגמיע אלאצדקא יכדמוהא באפצל אלסלאם וכדם חצרתה לא יכליני
 • מנהא וקד אבעת אלגראב בסתה ועשרין דרהמא אלא רבע ואל
 • שלוניה אלואחדה בכמסה ונצף ואלשלוניה אלאכרי אכדהא רבנו
 • יהודה ואערץ עלי אלתמן פקלת לה הי לפלאן פקאל לא אבד (!) מן
 • אכד אלתמן פמא פעלת וגא אלשיך סלימאן יטלב אלכישה אלדי
 • פיהא אלחריר ואבלאני עליהא באלבלא פקלת לה אשתרי כישא עוצהא
 • ואנא אזן אלתמן לאנני מא אפתחהא פאשתרי כישה בארבעה
 • ונצף וזנתהא לה ואיצא וזנת ען כתאבך אלדי כאן מע אלפיג דרהם ונצף
 • ואמא רבנו יהודה אן אנחדרת בעד אלמועד מא תגדה לאנה פי
 • אלמרכב לו דאר אלריח אלסאעה אלי אלגרב אקלע אללה יכתב סלאמתה
 • ואנא מהני לחצרתה בהדא אלעיד אלקאדם אללה תע יבלגה לשנים וכו' (ees
 • the Hebrew translation)
 • אשתהי מן חצרתה
 • אעלאמי בוצול הדה אלכתב לאסכן אלי דלך ואיצאל כתאב אלשיך אלאגל
 • אבי אסחק אלנאיב אליה סרעה פעלת מנעמה
 • וחסבי אללה ונעם אלוכיל ג סיון
Image Permissions Statement
 • T-S 13J15.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.