Search Documents

عوامل التصفية

742 نتائج

 1. 101

  رسالةMoss. II,197.1

  Letter (beginning only) from Muṣā b. Yosef to Yoshiyyahu Gaon. Dating: ca. 1020. Conveys extensive greetings. Information from CUDL.

  Recto

  1. החיים והשלום עם שאר כל
  2. הברכות הכתובות והרשומות
  3. על יד כל נביא וחוזה תהיינה
  4. תבאנה תאתנה לראש אדונינו
  5. ואדירנו נזרינו וכתרינו מחמד
  6. נפשינו ועטרת ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 102

  رسالةBodl. MS heb. f 56/130

  Fragment of a report on measures taken to save pious foundations from the rapacity of the finance minister, known as 'the Monk'' (active 1127-1129). (Information …

  1. והי סנה מצאדרתהם ללנאס ראי מן אלדא
  2. לא שך בעד משאורה רבינו המעולה
  3. זל אן יחצל הדא אלנצף ללעניים בהדא
  4. אלמבלג פצא אלוראק אקתרח
  5. עליה באן יכתב פי אלכתאב...

  Verso

  1. that is the year when they dispossessed people he found it proper, 

  2. most probably after having consulted our Master ha-Me‘ullē, 

  3. of ble...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 130 verso
  عرض تفاصيل المستند
 3. 103

  رسالةMoss. Ia,8

  Letter from Yisrael ha-Kohen Gaon b. Shemuel b. Ḥofni to one of Shelomo ha-Kohen b. Se’adya’s sons in Fustat. January 1021, in the handwriting of …

  1. [                                            ] כי ביופי מדעו [                  ] יקר ובנועם מהללו היסוד 
  2. [                       ] בן מרי ורבנא ש...

  2 نسخين

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 4. 104

  رسالةT-S NS 324.112 + Moss. VII,157

  Recto: Letter from Hayya Gaʾon to Neḥemya b. Avraham, in Fustat. Dated: Nisan 1348 Seleucid, which is April 1037 CE. Neḥemya had had a fight …

  Recto

  1. דהכי והכי לא נדרי שרי ליה כי ההוא דאתא לקמיה רבא בר רב הונא אמליה אי הוא ההיא שעתא [                                 ]
  2. אמליה לא ושרא ליה שבו...

  3 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 105

  رسالةENA 2804.17

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Sahlan b. Avraham, Fustat, ca. 1046.

  Recto

  1. [ ] להודיעכם [
  2. [ ] אחד וחצי אחרי כן הופחת לרב[י]ע וכתב[תי] אל
  3. [ ] לכתבהו כי לשלח עוד דמיו אמרתי אין צורך
  4. כי[ ]תב [ ] הנקרא א[ ]ע[ ] כתוב וה[...

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 6. 106

  رسالةT-S 16.271

  Letter sent from Damascus to ʿAllūn b. Yaʿīsh al-Firnās al-Hārūnī (aka the parnas ʿEli b. Yaḥyā ha-Kohen), in Fustat. Reporting among many other matters that …

  Recto:

  1. בשמך רח
  2. כתאבי אטאל אללה בקא נכבדנו ומשושנו הפרנס הנאמן ואדאם עזה
  3. ותאיידה ותמכינה וחראסתה מן דמשק ען מציבה צעבה וחזן שדיד
  4. וסלאמה פי אלנפס וש...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 107

  رسالةT-S 12.360

  Letter from Abū l-Majd ʿUzziʾel, in Damira, to the judge Moshe b. Peraḥya. Informing him that he would take up the post of teacher in …

  1. צדיקים יירשו ארץ וג עבד עבדו ומודה חסדו
  2. פרי צדיק יהגה חכמה וג השואל לשלומו השואף אל מקומו
  3. תורת אלהיו בלבו לא ימעד(!) עזיאל משרת מרינו ורבינו
  4. רננו ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 108

  رسالةT-S 12.122

  Letter in Hebrew from the community of Kiev on behalf of Yaʿaqov ben R. Hanukkah. He had been seized by Christian creditors (goyim) of his …

  1. ראשון שבראשון המעוטר בכתר אחרון וראשון
  2. שומע קול לחשון ומקשיב ניב ולשון ינצרם
  3. כאישון ויושיבם עם נחשון במרום מראשון
  4. אנשי אמת שנאי בצע גומלי חסד ורוד...

  Recto

  1. [...] the first among the foremost, He who is adorned with the crown, "Final and First,"
  2. who hears the whispered voice and listens to uttera...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • multispectral1
  عرض تفاصيل المستند
 9. 109

  رسالةENA 4011.17

  Letter from David b. Daniel to a parnas (leader of the Jewish community). Written in his own hand, per Gil. In Judaeo-Arabic. Instructing the addressee …

  ENA 4011, f. 17 ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.336-337 (Doc. #537), C.B. 11-11-87 (p) Short letter from David b. Daniel to a parnas (leader of the J...

  Recto

  In your name, O Merciful 

  My lord the parnas, may God support you, shall [r]eceive from the elder Abuʾl Riḍā Solomon b. Mevorakh, may God w...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 10. 110

  رسالةT-S 10J15.24

  Recto: Letter in Judaeo-Arabic. Complaint to a Nagid about utterances made in public, it seems by Abū l-Barakāt, including insults toward women and which even …

  Recto

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ען מא
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 11. 111

  رسالةT-S 8J13.8

  Complete calligraphic letter from Yosef b. Mordekhay, in Fustat, to the sons of Abū l-Khayr Ibn al-Mashshāṭī (same family as Ibn al-Amshātī?), probably also in …

  recto

  1. אכותי ואחבאב[י אל]אדימין אלפאצלין אלעזיזין אלאתירין שרף אל
  2. אכיאר ותאג אלאבראר שרף אללה קדרהם ועטם פטרהם ולא אכלא מכאנהם ופ
  3. עלי גלאלה נסבהם ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 112

  رسالةT-S 10J27.9

  Verso contains greetings and the name of the addressee, Neḥemya b. Perahya. Recto also contains the name of the addressee. The letter may have been …

  1. לאדירנו ואבירנו וגדולנו וחשובנו וחשק נפשינו ובבת אשונינו ומחמד עינינו כג קד
  2. מר ור נחמיה השליח המשכיל המצליח החכם והנבון המפולפל במעשיו הטובים [
  3. . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 113

  رسالةT-S 32.8

  An epistle from Avraham b. Sabbatai, the Ḥaver of Minyat Zifta, to Moshe Nagid b. Mevorakh, congratulating the recipient for his success in dealing with …

  Address (verso)

  1. יגיע להרגיע אל מושב הדרת יקרת [מ]רנו ורבנו עבדהא
  2. אדוננו משה הנגיד הגדול נגיד עם ייי צבאות
  3. שר השרים ונגיד הנגידים עטרת השרים /ותפאר...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 114

  رسالةT-S Misc.35.40

  Copies of two letters by Ḥizqiyya the Exilarch and Gaʾon. One is in Judaeo-Arabic and dated Av 1351 Seleucid = July/August 1040 CE. The other …

  1 verso, left side

  1. א[נ]א לם נערף תפציל מא גרי אלא אנא נתק באן אלאמר
  2. אנתהי א[לי] מא יעוד בגמאל צאחבנא ואנתט'אם אמורה
  3. וקד כץ רב אלעאלמין יתברך שמו ה...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 15. 115

  رسالةENA NS 2.40

  Letter sent to Abū ʿImrān Moshe ha-Kohen Tifʾeret ha-Kohanim dealing with a loan he had given to the congregation and some public affairs. Some persons …

  Recto

  1. אלשיך אלאגל אבי עמראן [כג]ק [מר]
  2. ור משה הכהן הזקן הנכבד תפארת
  3. הכהנים נאמן הסוחרים חמדת השרים
  4. עין העדה תפארת ישראל ויהודה אדאם
  5. אללה עזה וחרס ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 16. 116

  رسالةENA 4101.5

  Letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to Eli b. Amram in Fustat. Marwan b. Saqir and Yosef b. Yaaqov are mentioned

  ENA 4101, f. 5v ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p. 690 (Doc. #373), C.T., 6-24-86 (P) Letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to Eli b. Amram in Fustat....

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 17. 117

  ثيقة شرعيّةT-S 8J4.25

  Verso: Legal memorandum submitted by Avraham b. Shemaʿya to Avraham (b. Natan) ("Foundation of the Yeshiva"). He reports that Yosef and his wife appeared before …

  1. ממא אעלם חצרה מרנו ורבנו אברהם
  2. יסוד הישיבה נט רח מן שמיא אן חצרא
  3. יוסף מע זוגתה אלי בית דין וכאן חאצר
  4. אלשיך אבו סהל עטייה אלזקן אלנכבד
  5. פקאל זוגתה י...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 118

  رسالةENA NS 22.7

  Widow with young children, a stranger in Egypt, describes her plight to the elders, it seems, of the Karaite community, asking them to help her …

  1. בשם א]ל רחום וחנון אבי יתומים ודין אלמנות
  2. קד קצדת אללה תעאלי וקצדת מואלי אלשיוך אלסאדה אלפצלא
  3. טול אללה אעמארהם ולא שתת להם שמל ול[א] איתם
  4. להם ולד ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 19. 119

  رسالةT-S 8J4.9

  Letter of appointment of Eli b. Yiṣḥaq Ha-Kohen Ghazal for a position of a beadle synagogue of the Babylonians in Fustat in Tammuz 1099. Signed …

  1. אלתזם מ עלי בר מ יצחק הנקרא גזאל הכהן כדמה כניסה אלעראקיין
  2. ומקדמיהא וקהאלהא בגמיע מא יקתדר עליה ומא
  3. כאן יסלכה מ יוסף השמש נע מן נצאפה אלכניסה ומן
  4. ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 120

  رسالةENA 2806.8

  Letter from Natan b. Mevorakh ha-Kohen and Yeshuʿa b. Yefet, in Ashqelon, to Eliyyahu b. Evyatar ha-Kohen. Dated: 13 Ḥeshvan 1424 Seleucid, which is 1112 …

  1. בשמ רחמ
  2. נצ[ח] העשוי בבמרומים וברכות המצוות באסמים עם
  3. שאר כל ההצלחות הנרשמים יהיון כולם [תו]אמים [על ראש]
  4. [ ] כגק מרנו ורבנו [נזר]נו וכתרנו אדונינו...

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 21. 121

  رسالةENA 2804.12 + ENA 2804.13

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, ca. 1028.

  A: ENA 2804, f. 12 B: ENA 2804.13 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.129-132 (Doc. #75), C.B. 03-14-88 Letter from Solomon b. Judah to Ephraim b. Shemar...

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  • 1
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 22. 122

  رسالةENA 4020.48

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, probably 1030.

  ....

  1. [ ] רב טובות [ ] ייסודה מר רב [
  2. [ ]ומה מאד נעלו [ ] שמה כי אם [
  3. [ ] מן [ ] גדולם [ ] מקצת [
  4. [ ג]ם ירחיבו ] תהילותיו לא ישאיבו אמנם לשונותיהם ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 23. 123

  رسالةT-S 13J9.1

  Letter from Yehizkiyahu b. David, the Head of the Exile, to an unknown person. Dated: Tammuz 1347 Seleucid = June/July 1036 CE. The sender asks …

  Recto

  1. [                                                                          שאו שלום] גדול ממנו ומן דויד חמודנר [ומראשי]
  2. [שתי] הישיבות [ומ]כל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 124

  رسالةT-S 13J6.3

  Letter by Shemuʾel b. ̔Elī Gaon to Egypt appointing one disciple as receiver of collections for the Academy. Dated Iyyar (1)487 (Sel.), which is April-May …

  Recto

  1. ת[י]קרהו כראוי לשלוחי הישיבה ותלמידיה ואליו ימסרו רשויות הישיבה ונדבותיה
  2. בעין יפה כדי שיתברכו מן השמים והמסרב והמעיז פניו יעשה בו דין
  3. והשומע...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 125

  رسالةMoss. VII,142

  Fragment of a letter from Efrayim b. Shemarya, around 1030. Writes about the events in Mount of olives, and some words about the ban on …

  1. اجتماع الع [
  2. אל עיר [הקודש (?) אלינו [
  3. אל [ ] מהם מאנשי ע[יר הקודש (?)
  4. הקראים ביום הכפור ובזו וחל[לו
  5. בינהם ובין מקצת אחינו הקר[אים
  6. בחרון אף ויאמרו...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 26. 126

  رسالةT-S AS 153.115 + T-S 6J10.11 + T-S AS 169.74

  Several fragments of a letter in Judaeo-Arabic with wide line spacing. In the hand of Mevorakh b. Natan? Refers to Abū l-Ḥasan the 'elder of …

  1. נטרוהי מן שמ[יא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אבו אלחסן . . . . | . . זקן הקהלות ישמרו צורו ומ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 127

  ثيقة شرعيّةYevr.-Arab. II 1377

  Legal document. Dated: Friday, 21 Tishrei 5527 AM (1766 CE). Previously the congregation had appointed as their head Shelomo Kohen b. Aharon Kohen and as …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 28. 128

  رسالةT-S Ar.30.53

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Reporting on Abū ʿImrān b. Abū l-[...] who stole six good orange trees (uṣūl nāranj min khiyār al-uṣūl) from a ruined …

  1. . .] מן בעדך ודאך אן למא כאן [בעד
  2. כרוגך מצא אבו עמראן בן אבו אל[. .
  3. אלי דוירה כראב וקלע מנהא סתה
  4. אצול ואכרג מן כיאר אלאצול
  5. ואכרב אלדוירה ואנשאהם פ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 29. 129

  رسالةT-S 16.294

  Letter from Moshe b. Peraḥya, the muqaddam of Minyat Ghamr, to a prominent scholar in the capital. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 1230s–40s (the last years …

  1. מ[ולאי . . . . . מרנא ורב]נא שמ[עו]ן הלוי החכם והנבון ירא [שמים
  2. בנימוסו ינוב בשיבה ולרוב ידגה ויפרה וירבה וישגה
  3. ייי יסובהו וזכות תורתו בכל מהלך יל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 30. 130

  رسالةT-S 13J13.20

  Circular letter from Avraham b. Shabbetay, in Minyat Zifta, to various communities of Lower Egypt. Certifying that Yoshiyyahu b. Moshe makes kosher cheese. (Eliyahu Ashtor, …

  1. בשמ רחמ
  2. סבב אצדארנא הדה אלאסטר אעלם(!) אלקהלות הקדושות
  3. ברוכים יהיו לשמים דמסיס וסמבטט// ובנהא וצהרגת הזקנים// בולב/י/ס וס/א/נית//
  4. הנבונים ובשמותיה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 31. 131

  رسالةT-S 16.24

  Letter from Shela b. Mevasser to the Nagid Mevorakh b. Saadya. Shela mentions complaints and rumors spread about him. He asks the Nagid to act …

  Recto:

  1. בש' רחמ'
  2. אתצל באלממלוך אדאם אללה חראסה חצרה סיידנא שר
  3. השרים נגיד הנגידים עוז כל בית ישראל חכם הישיבה
  4. אגתמאעהא פי אלמועדים אלמתקדמה מע שיוכנ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 132

  رسالةENA 2804.11

  Letter from the first half of the eleventh century which contains an appeal for help in ransoming captives. The letter is from the community of …

  Recto

  1. [אל אחי]נו הקהל הקדוש הדרים בצוען מצרים
  2. [ובראש כבו]ד מ'ור' אפרים החבר בסנהדרין גדולה
  3. [ישמ' צו' בן]כב' גד' קד' מ'ור' שמריה נוח נפש ושאר
  4. [הזקנ...

  3 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 33. 133

  رسالةBodl. MS heb. a 3/21

  Letter to the community of Jerusalem from Elhanan b. Shemarya, 1013 CE.

  1. אלחנן ראש הסדר בירבי שמריה אב
  2. אל העדה האפודה אודם ופטדה המישרת צעידה ומשינה
  3. נדודה באזרוע צעדה ועל ידים צמודה המשפרת רעודה
  4. המחומשת תעודה בצרה מודה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 21 recto
  • 21 verso
  عرض تفاصيل المستند
 34. 134

  رسالةT-S 8J41.11

  Letter from Ascalon to the Nagid in Egypt concerning a dispute in the community over synagogue expenditures, 1st half of the 12th century.

  1. [ ]נא לא מא יעמר בהא אלא [י]שתרא מנהא חצר [לל]כניסה
  2. יקעדו אלגמאעה עליהם (!) פכאן גואב אלגמאעה לה מן אראד
  3. יקעד עלי חצור יוגמע תמן אלחצר מן אלגמאעה ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 35. 135

  رسالةMoss. Ia,5

  Letter from Hayye Gaon, in Baghdad, to Sahlan b. Avraham in Fustat. Dated Kislev 1349 Sel. (Dec 1037–Jan 1038). Regarding the disagreement among Iraqi community …

  Recto

  1. בשמך רחמ 
  2. כתאבי אטאל אללה בקא ידידנו מחמד נפשנו //והחבר// ראס אלכל סגן הישיבה רא[ש הסדר מן דאר] אלס[לאם…
  3. [      ] בטבת שנת שמט ען סלאמה פי א...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 36. 136

  رسالةMIAC 1

  Appeal from the Jewish communal administration in Cairo to Egyptian Jews calling them to fast for a day in the month (Sivan) in remembrance of …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 37. 137

  رسالةMIAC 171

  Announcement regarding the program of ceremonies for the Ibn Yuḥay Institute for Culture and Righteousness in which the Minister of Social Affairs, the Chief Rabbi …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 38. 138

  رسالةMIAC 21

  Announcement from the Grand Rabbinate of Cairo on the reception of certain individuals that are returning in accordance with law that everyone be brothers to …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 39. 139

  رسالةMS 8254, fol. 7

  A circular of Maimonides on the ransoming of captives. Dated: Summer (Tammuz) 1169 CE. In the handwriting of Mevorakh b. Natan. With Maimonides' signature.

  1. בסתר כנפיו יסתירם גמיע[
  2. יברכם אלהי[נו עלי] מא פעלוה פי אמר אלשבויים יתיר אלהינו
  3. מאסרם וקד [אנפד]נא אליכם כתאב צחבה נכבדנו כגק
  4. מרנא ורבנא אהרן הלוי...

  may He cover them with the cover of His wings, what all the comm[uniti]es of Israel have contributed, may God bless them and what they have done co...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 40. 140

  قائمة/جدولBodl. MS heb. d 66/62

  List of persons on payroll of the community, headed by Sayyiduna al-Nasi, referring, it seems, to the head of the Jews David b. Daniel (ca. …

  1. סידנא אלנשיא ר' יוסף ר' אליהו כדמי? חבר אלחבר בן גדר
  2. אלחבר שמעיה אלחבר אהרון בן אלשלישי ואכוה אבן אלכאמכי
  3. אלחזן מברך בן זהרא מברך אלששי אלחזן אבן ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 62 verso
  عرض تفاصيل المستند
 41. 141

  رسالةT-S 12.851

  Verso (original use): Fragment of a letter from Nehemya ha-Kohen, the Pumbedita Gaʾon, to one of the heads of the Babylonian community in Fustat. Dating: …

  Recto

  1. ]בכבודם ומיעט[ו ] ביוקרם עד שיצאו וברחו מן ה[
  2. ]וציבור  ולח[ ] לעשות [למען] ציבורו ובקהלו[
  3. לא יע]זבהו הראש וחייב להוכיחו עד שיעשה שלום עם ציב...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 42. 142

  رسالةENA 2804.1

  Letter from Josiah (Yoshiyahu) Gaon, apparently to Efrayim b. Shemarya, ca. 1015.

  1. היו עוזרים להם מאנשי רמלה [ ומכ]ל מקום נשבתו מרב צרה ודוחק אשר הדביקום ואזלת יד [וקצנו]
  2. בחיינו מפני הרעות האלה :[ ] שמואל בן ה[ר]וקח יעזרכם אלהים ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 43. 143

  رسالةBL OR 5529.1

  Calligraphic letter from Sadoq Ha-Kohen b. Eliyyahu, Jerusalem, to his brother (probably Evyatar) in Fustat, June 1056 [13th of Tamuz, year 987 since the destruction …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 44. 144

  رسالةBL OR 5535.1

  Segment of a letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Eliyyahu, Damascus, to Ulla ha-Levi b. Yosef, Fustat, February 1116.

  1. כי רם יו
  2. מן שלמה הכהן הנקרא בגאון יו ונשגב
  3. בשם קדשו משגב לנו אלהי יעקב סלה
  4. ביר גאון נין גאון נכד אהרן קדוש יו זקל
  5. ברכות שמים מעל וברכות תהום רובצת...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 45. 145

  رسالةT-S 10J17.25

  Letter from Ṭoviyya ha-Kohen b. Judah b. Ṭoviyyahu, a recently appointed judge in al-Mahalla and Sammanūd, to Shemuel the cantor, praising the community for their …

  1. שמר תם וראה ישר כי טוביה הכהן
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך
  3. וצל כתאב כגק מר ור שמואל השר הנכבד
  4. החזן הח והנ ישמרו צורו ועליו יצי[ץ נז]רו ומכל
  5. רע יצלו יגזיע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 46. 146

  رسالةENA 2739.18

  Letter in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

  ENA 2739, f. 18, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p. 700 (Doc. #383), C.T., 6-25-86 (P) Fragment in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

  1. זקיננו ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 47. 147

  قائمة/جدولBodl. MS heb. c 28/6

  List of functionaries from the Babylonian synagogues of Fustat and Cairo eligible for funds from the community.

  Recto - col. 1

  1. בנא תורה כתרהם אללה אלקאהריין
  2. רבי' נהראי אלדיין
  3. ר' אברהם אלחזן אלבגדאדי אלריס בן מאיר חזן
  4. אלחבר בן שמעיה אלדיין אלבגדאדי אל מגלס
  5. אל...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 6 recto
  • 6 verso
  عرض تفاصيل المستند
 48. 148

  رسالةENA 2804.19

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Shemuel Ha-Kohen b. Avtalyon concerning a trial that took place in Ramla ca. 1030.

  ENA 2804, f. 19, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.198-199 (Doc. #107), C.B. 02-25-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Samuel Ha-Kohen b. Avtalyon c...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 49. 149

  رسالةENA 2804.18

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

  Recto

  1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
  2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
  3. וב[נועם] וחן ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 50. 150

  رسالةENA 2804.9

  Letter from Alexandria to Efrayim b. Shemarya, Fustat, requesting donation for the ransom of prisoners of the Byzantines, 11th century. On verso are Hebrew rhymed …

  Recto

  1. . . . . . . שלפי נעימות אג[ל]י שיש דגלי עלין
  2. . . . . . כה אגמי רצון אור זרוע בר נטוע וכ . . . ח . . .
  3. . . . . הם אחינו נכב[דינ]ו יקירנו חש[ו...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند