قائمة/جدول: p. Heid. Hebr. 17

قائمة/جدول p. Heid. Hebr. 17

العلامات

الوصف

Recto and verso (secondary use): Accounts in the hand of Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1053. Listing flax purchases. Nahray organized the list by his partners who ordered flax and noted down for each partner how much he paid individual flax growers out of that partner’s money. Among flax growers are the judge and the preacher of a village and some Christians (Copts). The list testifies to a cooperation between Muslims and Copts in an Egyptian village. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 912.) Earlier description: A list of accounts with many names, mostly Muslim, including the qādī and the jahbadh (money-changer, tax-cashier, or, in older scholarship following Fischel, government banker) and some Jewish, such as Yeshu'a and Barhūm. The lists also mention Busīrī linen and money to be exchanged in the Fayyūm. It appears to be from the office of Nahray b. Nissim in his handwriting or one of his circle. (Information from Goitein’s index card.) NB: this fragment is also known as p. Heid. Hebr. 917.

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 

 1. [א]כראג צרה דאוד שאפע דינ[ר
 2. אבן גמיל לסעיד ג דנא וזן ולה פי עסל ג אלא תמן
 3. חבל                 דינ       צרף             דין אלא חבה
 4. כטיב רבאעי ה>            כ[         ] [ר]באעי ה>
 5. כטיב           דינ אלא חבתין סלאמה   ו אלא רב
 6. מצרם ו דנא אלא תמן סלאמה ב אלא קירטין
 7. צרף דינרין אלא קיר דלך כג דינ אלא ה וחבה
 8. אכראג צרה יעקוב ומוסי מרקס טו עדד אלוזן טו דינ
 9.                                     מנהא דינ רדה ואכדה וקבצתה
 10. חזאמין ה אלא ה קרא אדריס דינ אלא > קיר
 11. צפאדה דינרין אלא סדס ו> קיר אולאד עבד אלצמד ב אלא קרטין
 12. כטיב רבאעי ה קרא ורגע אליה רבאעי
 13.               דלך גיר אלרבאעי אלדי רגע אליה כה דינ אלא תלת
 14. צרה אבן עלאן אלעאמל מה דינ נצרון רב דינ 
 15. אדריס ב אלא קירטין         תוהוב   דינ אלא קיר
 16. אלעטופי רבאעי תודר לאבו חביב    ג אלא תמן
 17. עלי         ג אלא תמן אבו עלי       דינרין אלא קירטין
 18. אלקאצי   ד דנא אלא סדס אבן בכתרי דינ אלא חבה
 19. סמאסרה  דינ אלא קיר     צרף סרגס דינ אלא קיר וחבה
 20. תודר       דינ אלא קיר       ואצע ורגע ועד בעד מן אבן דאוד
 21. בהבשיס   דינ אלא קיר     עבד אלצמד ען אלבוצירי רבאעי
 22. צרף        דינ אלא קיך וען ברטיל וכרא מרכב ב אלא קיר וחבה
 23. סאלם      ה קרא             הבה                   דינרין וקירטין
 24. אדריס     ג אלא תמן אלא חבה צרף דינ אלא חבתין
 25. אדריס     דינ אלא > קיר צפאדה         כ קיר
 26. ולה        דינ אלא חבתין כטיב דינ ]             ]
 27. בעש[   ]   כב אלא קיר    בקי דינ אלא קיר
 28. אלבוצירי דינ אלא קיר אולאד עבד אלצמד דינ אלא קיר
 29. דלך קטו דינ אלא סדס

الترجمة

Verso

 1. [                          ] קיר מן ישועה וג אלא סדס ודינר נקד מצר
 2. [               ]סים אלחפאט דינרין אלא קירטין ישועה נ
 3.  מרקס סדס וחבה       לאבן פצל דינ אלא קירטין
 4.  צפאדה דינרין אלא רב לעלי    דינ אלא קיר
 5. חמיד ה ונצף ותמן אלא > קיר אלכטיב דינ אלא קירטין ו>
 6. אלגהבד ג דנא                       אל[               ] אלא קיר ותמן
 7. בכתרי דע אלא קיר…
 8.  …               למרקס                          …
 9. רח…דינרין [        ] קירטין ללגהבד        …
 10. סרגס ען אלקאצי //ואלכטיב// דינ אלא קירטין סרגס קיר…
 11. צפא                                   דינרין אלא קירטין ו< אלכטיב דינ אלא חבה
 12. אבן בכתרי רבאעי ה>                        אבן עזיז דינרין וט קרא וחבה
 13. אכו אלי[ ] רגע(?) דינ אלא קיראט אלכטיב דינ ונצ
 14. ליהודה כה דינ אלא תמן [ ]ן ז וסדס
 15. <וזן אלדינאר אלדי<…  
 16. לדאוד פי אלכיש          ג אלא רב וחבה לברהון פי אלכיש דינ
 17. רב ובקי דינרין אלוזן דינרין אלא חבתין ורגע אליה דינרין ורב עדד אלוזן דינ ורב
 18.                          דלך פו דינ
 19. ולחפאט ג אלא סדס       דלך פט אלא סדס
 20. יזול מא אנצאף אליהא ה וקיר בקי פד אלא ה קרא
 21. רלה רבאעי פצה וזנה ה קרא דלך פד דינ
 22. לה אלג אלא סדס אלדי אסקטתהא דלך פז
 23.                                דינ אלא סדס
 24. ולה דינ צרף דלך פח דינ אלא סדס
 25. צרה אלכהן אדריס דינירין אלא ה קרא בכתרי דינרין אלא קירטין
 26. אלעאמל ג אלא קירטין פי אלמיאזר דינ
 27. פרג דינ אלא קיר אלקאצי דינרין עדד
 28. אלכטיב רבאעי יא קיר אדריס ג דנא עדד
 29. ל לצרף פי אלפיום ד דנא אלא רב וחבין בהבשיס ד אלא סדס 
 30. וללעאמל ה דנא גהבד ה קרא  …רבאעיה
 31. אלכטיב איצא רבאעי ה<
 32. ע סעיד מן כתאן רחאל (?)דינ וסדס וחבה ומן כתאן בגיש סדס
 33. نقلته دفتر الشراء