رسالة: T-S 10J24.2

رسالة T-S 10J24.2

العلامات

الوصف

Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Ḥalfon b. Netanel. Dated: Marḥeshvan 1452 Sel. (= October 14 - November 11, 1140 CE). (Information from CUDL)

T-S 10J24.2 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

[ד13]

 1. בש̇מ רח̇מ
 2. וצלת כתב חצרה אלשיך אלאגל אלסייד מולאי אטאל
 3. אללה בקאה ואדאם עזה ועלאִה ורפעתה וסנאה ועלוה
 4. וארתקאה ולא עטל מן גמיע אלכיראת סאחתה ופנאה
 5. וחרס עליה צאלח אולאה וכבת חסדתה ואהאן עדא[ה]
 6. ופרחת בנצרי אליהם קבל וקופי עליהם והיו על לבי
 7. כארץ עיפה למים ואכדתהם בכלתא אלידין וגעלתהם
 8. פוק אלראס מני ואלעין וקראתהם מסרורא ותאמלתהם
 9. גדלא מחבורא וסכנת מנהם אלי עלם סלאמתה
 10. וצלאח חאלתה פחמדת אללה עלי דלך כתירא וסכנת
 11. מנהם אלי עלם סלאמתה וצלאח חאלתה פחמדת אללה
 12. עלי דלך כתירא וסאלתה אלמזיד לה מן כל כיר ברחמתה
 13. ולם יִדכר מולאי שי מן אלשוק אלא וענד עבד חצרת[ה]
 14. אצעאף דלך ופוק מא הנאלך סהל אללה סרעה אל[אגתמאע]
 15. בה עלי אסר סרור ורגם כל חסוד במנה ורחמתה [אן]
 16. שא אללה ואנתהי עבד חצרתה אלי מא [שרחה מולאי]
 17. מן טול אספארה ובעד מזארה וכתרִ[ה תגולה פי]
 18. תלך אלדיאר ומלאקאה תלך אלסאדה [אלאגלא ואנה]
 19. משתאק אלי מואגתהם לקדר מ[נזלתהם אלרפיעה פי]
 20. אלתורה ואלענוה ואלחכמה ואלמ[דע ...]
 21. מולאי מן ̇כולה אללה מןִ מִלִ[אקאה ...]
 22. מלאח̇צתהם ו[...|]כאן ג[…]
 23. אנעם אללה עליה ב[מ|]לִאחצה תלך אלסאדה אלאגלא [...]
 24. ומע מא אן מן ל[ה]| תעאלי לקד פרחת בוצולה מן תלך אלדיאר
 25. פי ספרה מן מ|[צר ...] אלדי וצף מולאי בהא פאלבארי יזידה
 26. לעד פִ[צלה | …]..ידה ויתבת בה מא קאל אלולי ̄ס̄ל̄ס̄ל̄ה ̄ו̄ת̄ר̄ו̄מ̄מ̄ך

[ד14]

 1. [̄ת̄כ̄ב̄ד̄ך] ̄כ̄י ̄ת̄ח̄ב̄ק̄נ̄ה ̄ת̄ת̄ן ̄ל̄ר̄א̄ש̄ך ̄ל̄ו̄י̄ת ̄ח̄ן ̄ע̄ט̄ר̄ת ̄ת̄פ̄א̄ר̄ת
 2. [̄ת̄מ]̄גִ̄נִ̄ך ואסאל מן גלת קדרתה וע̇צמת משיתה אן
 3. [ימ]ןִ באלנצר אליה ואלמ̇תול בין ידיה ונשמע מפיו מה
 4. [ש]ראוי לשמעו ונשׂבע מדברו הטוב ונשתה מעסיס
 5. רמונו ונאכל מפרי מגדו ואלהי ישראל ימלא השאלה וישמע
 6. כל מל[ה ב]רחמיו וחסדיו ואמא מא שרחה מולאי
 7. [אחסן אללה] דכרה בכתאבה אלכרים קבל ספרה אלי עבד
 8. [חצרתה מן] תספיר דלך אלשוי אלדי הו קימה אלסנבל
 9. [… קד] פעל עבדה דלך ואנפדה צחבה מא אנפד בה
 10. [עבד חצ]רִתה אלי בלאד אלהנד פאל בה אלאמר אלי מא לא
 11. […].עִ עבד חִ[צרתה ...]ל[.] פלפל סער
 12. [... צ]רִתין אלוזן
 13. [...]חבאל
 14. [...]לִ

[ב48]

 1. [... נצ]ף דינאר ותגליד [...]
 2. [...] וכרג אלפרצה דינאר ונצף וסלמת ללדין הם עלי
 3. [...]יה עשרה אלדנאניר מלכייה יכון אלגמלה ̇פ̇הִ̇צ̇א דינאר
 4. למולאי מן דלך ̇מ̇ה דינאר קימה אלסנבל בעד כל שי
 5. אלבאקי לעבדה ̇מו דינאר וקד כאן דכר לעבד חצרתה
 6. בכתאבה אלכרים סביל אלדגיים ומא כלפה ענד עבד
 7. חצרתה וכלאמהם מע מולאי וצמאנה מולאי להם
 8. ועבד חצרתה יעלמה אן אלדגיים כאן אודע ענד עבד
 9. חצרתה ספט פיה קרנפל וצרה לטיפה לך ו̇ק קציב
 10. כיזראן פבקי ענד עבד חצרתה מדה טוילה חתי וקע
 11. אל̇כלף בין אלסלטאנין ו̇כאפת אלבלד כתיר וצאר אלסרקה
 12. ואלנהב פי אלבלד יעמל פ̇כפת אן יטרא עליה אמר ויציע
 13. אלאצל ויבקא כלאמה הל נצדק בכלאמי אם לא נצדק
 14. פרגעת פתחת אלספט פראית בה ̇ל מן קרנפל וִנקי אכ̇ת[ר]
 15. מן אלנצף עוד ופי וסט אלקרנפל כריטה פיהא ̇ד אמנא
 16. עוד אשבאה כפיף פאבעת אלקרנפל בעד אלאסתקצא
 17. אל̇ל מן ב̇ע̇ה דינאר סער אלעשרה אמנא ב[̇כ̇ה דנאניר ...]
 18. אמנא עוד ב̇י אלדנאניר ורבע בהאר לִ[ך ...]
 19. ו̇ק ק[ציב] כיזראן בסתה אלדנאניר אל[...]
 20. ובעד קבצִת אלמ[...]
 21. אלדי כאנת פי אלדאר [..]
 22. גמיעהם וה[...]
 23. גמיע מא כאן [... פי מרכב]
 24. אלסלטאן באלבכרה [... לם]
 25. נרא אלא מא ̇תלקל ואמא [אלכף ...]
 26. תלך אל̇ג אלבטאט תרא[.]אל[...]
 27. בגמלה מא אכד פלמִ[א ...]
 28. אלבטה אל̇ג וסלה אלראוִ[נד ...]
 29. מן אלמכזן שי יסאוי חִ[בה ...]
 30. ואמא מא לא אערפה [...]
 31. כאן קד אנבאע מא קד [...]
 32. ירוח מאִ̇תל מא ראח גירה [...]
 33. דלך ולם תצל להם וכאלה ומ[...]
 34. לא יתם אנפאדהא אלא בוכאל[ה ...]
 35. ענדה אלי אן יא̇דנו אצחאבהא [...]
 36. הו חא̇צרה פיצל וכילהם ווכאלתִ[הם ...]
 37. מא הו להם ואן ראיתִ אתִיִ[...]
 38. יסלם לה ב̇צ̇ז דינאר מלכי[ה ...]
 39. מא קד דכרתה למולאי מ[ן ...]
 40. דלך מן ענד עבדה וירבח כִלִטִ[ה ...]

الترجمة

T-S 10J24.2 1v

1v

Verso

[ב48]

 1. לם יסלם להם אחד פיצל וכילהם [...]
 2. חאצר ואמא מא יכתץ לע[בדה ...]
 3. אנבאע במא קסם אללה תע[אלי ...]
 4. ואל... ואחד מן אלראס ואלבאקי מן [...]
 5. ואלנצף לעבד חצרתה וינעם וִ[ישתרי ...]
 6. גיידה מן דלך סוסיה כבירה [...]
 7. אסכנדראנייה תכון רפיעה [...]
 8. רפיע מליח ואלבאקי ישתרי [...]
 9. ללצבי ותיאב טלי וסט לא ר[פיע במרה ולא דון במרה]
 10. וכדלך עבדה יעלמה אני מִ[...]
 11. אלמכאתבה ואנפד בדלך צ[...]
 12. ולם אעלם הל אלכתב גמ[יעהא ... ופי]
 13. גמלה דלך כתאב עזא [... רחמה]
 14. אללה פלא יסאל מולאי מא [...]
 15. אלא אן ליס ביד אלאדמי [...]
 16. פאללה תעאלי יחסן עזאך [...]
 17. יצחק ויעקב פיסתח[סן] ...[...]
 18. ויקף עליהא וידי[...]
 19. צחבה אלשיך [...]
 20. עטב ומא כרג [...]
 21. ואמא אלג אלאתוא[ב ...]
 22. סלמִ[ו] וקד קבצ[ת ...]
 23. אל[מעט]וב ̇י̇ד דינאר ורבע כרג עלִ[יה ...]
 24. ודלאלה אלתיאב רבע דינאר תבקא ̇י̇ג דינ[אר ...]
 25. אלשיך יצחק אלסגלמאסי לאן מולאי דכר [...]
 26. סלמת לה עשרה אלדנאניר ומא פצל עלי מולאי [...]
 27. כנת אנא אסלמה אליה וקד סלמת אליה אל̇י̇ג אלדינאר וכתב
 28. לי נסכה חסאבה וכתאב אלי מולאי איצא ידכר חאסבך צה
 29. ומא תבקא עליה וקד אנפדת אלגמיע צחבה כתאבִ[י]
 30. הדא ומולאי יקף עלי דלך אן שא אללה וקד וצל לעבדה
 31. אלתוב אלטלי אלדי דכרה מולאי ושכר עבדה אהתמאמה
 32. ותפצלה פלא זאל מולאי אכד אל באלפצל ולכל מכרמה אהל
 33. ואמא אלשיך יעקב אבן אלשמוס פמצא פי אלבחר הוה
 34. וגמאעה מן אצחאבנא אללה תעאלי ירחמהם ויחשרהם
 35. מע צדיקי ישראל וכדלך אלמרגאן אל̇די כאן צחבה אלשיך
 36. יצחק אלסגלמאסי דכר אנה מצא פי אלבחר בגמלה מא
 37. מצא אעלמת מולאי דלך ואמא חדית אלעבד ושראה
 38. פכאנו אצחאבנא וצלו ואלמראכב עלי ספר ולם יבקא
 39. ענדהם שי ווצל מן בלאד אלזנג קנטִיר פי סכות
 40. [ו]פִיִהִ רקיק וטלבת למולאי שרא וציף גייד פלם יתסהל
 41. [ואמ]א מא שרחה מולאי מן תעזיתה בחי אלואלד ימצא
 42. [רחמים] פעבדה יערף מא ענדה פי דלך ואלעזא ואחד
 43. [...].כִדִוִ מיתינו ומ[חה י̇י אלהים דמעה מעל כל פנים]

[ד14]

 1. [...]ואסאִלִ
 2. [...]בשלִום לעד
 3. [… חמלת]ה אלדאלה עלי
 4. [... ואנפד ב.] מתאקיל מסך ברסם אלבית אסאל מולאי קבול
 5. [דלך בבסט] אלעדר עלי מא הנאלך ויכץ עזיז חצרתה מן
 6. [עבדה בא]פצל אלסלאם ואזכי אלתחיה ואלאלמאם ותנעם
 7. [באיצאל סל]אִם עבדך אלי גמיע סאדאתי אצחאבנא
 8. [הדיינים וה]סופרים והחזנים והפרנסים והסוחרים
 9. ונקובי [ה]שם שבארץ מצרים ובאלאסכנדריה באפצל
 10. סלאם אללה ושלומך אדוני יגדל לעד ולא ידל
 11. נכתב בחדש מרחשון שנת את̇נ̇ב

[ד13]

 1. [ח]צרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד עבדו ומשרתו ודור[ש]
 2. אבו סעיד חלפון הלוי החכם והנבון שלומו כלף בר יצחק
 3. בר ̇כ̇ג̇ק ̇ר נתנאל הלוי ימצא רחמים ז̇כ ל̇ת וקי עדמה
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J24.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.